:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน 25/4/2556 จ.9_2556 25/4/2556 8/5/2556 25/4/2556 8/5/2556 3/5/2556 10/5/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 25/4/2556 sss55_2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 24/4/2556 57_2556 24/4/2556 7/5/2556 24/4/2556 7/5/2556 8/5/2556
 สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 11/4/2556 จ.8_2556 11/4/2556 29/4/2556 11/4/2556 29/4/2556 25/4/2556 2/5/2556
 สอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาโปร่งแสง อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11/4/2556 จ.7_2556 11/4/2556 29/4/2556 11/4/2556 29/4/2556 25/4/2556 2/5/2556
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 5/4/2556 E(ซ)4_2556 5/4/2556 11/4/2556 26/4/2556 26/4/2556 17/4/2556 15/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 4/4/2556 55_2556 28/3/2556 11/4/2556 28/3/2556 11/4/2556 23/4/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 3/4/2556 sssจ.6_2556
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 29/3/2556 56_2556 29/3/2556 19/4/2556 29/3/2556 19/4/2556 23/4/2556
 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จำนวน 4 ชุด 28/3/2556 sss49_2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 27/3/2556 sss40_2556
 สอบราคาซื้อระบบจัดทำสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ 26/3/2556 54_2556 26/3/2556 10/4/2556 26/3/2556 10/4/2556 9/4/2556 11/4/2556
 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 25/3/2556 E(ซ)2_2556 25/3/2556 1/4/2556 22/4/2556 22/4/2556 2/4/2556 10/5/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.