:: ประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 24/6/2559
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2558
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2558
 ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่าย กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2558
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 27/10/2558
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ขนมอบ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 25/2/2557
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองโต๊ะแรง (Force Table) จำนวน 3 ชุด ครั้งที่ 2 25/2/2557
 สอบราคาซื้อ STORAGE SCOPE 4 CHANNEL จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 3 20/2/2557
 สอบราคาซื้อชุดทดลองสนามแม่เหล็กของขดลวดเดี่ยว (Magnetic field of single coils) จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 11/2/2557
 สอบราคาจ้างถมดินและบดดินลูกรัง อาคารเรียนรวม 3 และอาคารศูนย์การศึกษาการพัฒนาและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 3 10/2/2557
 สอบราคาซื้อ STORAGE SCOPE 4 CHANNEL จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 3/2/2557
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 20/1/2557
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม SimuLate วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด 20/1/2557
 สอบราคาจ้างกั้นผนังอลูมิเนียมอาคารเรียน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 20/1/2557

   ทั้งหมด 14 รายการ