รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้รับแบบ
ผู้เสนอราคา/ราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่สัญญา
1 จ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 หลัง 180,000,000.00 180,000,000.00 e-bidding 1.บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2.บจก.ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น 3.บจก.บลูเคอร์ 4.บจก.เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ 5.บจก.ปาล์ม คอน 6.บจก.วัฒนาทาวเวอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 7.บจก.ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) 8.บจก.มาสเตอร์คอร์ท 9.บจก.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 10.บจก.อัครดวงแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง 11.บจก.พงศ์พัฒนชัย 12.หจก.เขาพลองแมชชินนารี่ 13.หจก.สุดคณา 14.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 15.หจก.สุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง 16.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 17.หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ 18.หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 19.หจก.พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 20.หจก.จตุชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 21.หจก.บุญธนไมนิง 22.บจก.พี เอส เค ที่ดินและก่อสร้าง 23.หจก.ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 1.บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เสนอราคา 169,800,000.-บาท 2.บริษัท เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคา 175,982,630.84 บาท(ไม่ผ่าน) บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ราคา 169,800,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.37/2562 ลว.27/9/2562
2 จ้างก่อสร้างถนนและปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน 29,780,071.46 30,000,000.00 e-bidding 1.หจก.แสงสีทองพัฒนา 2.บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 3.บจก.เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ 4.บจก.เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป 5.บจก.พี.เค.ที. อีเลคทริค ซัพพลายส์ 6.บจก.พัฒนโชติ การโยธา 7.บจก.เอกปรานต์ 8.ทีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง (2003) 9.บจก.พงศ์พัฒนชัย 10.หจก.สุดคณา 11.บจก.มะลิทอง 12.บจก.พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 13.ฃี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 14.บจก.ศิลาเพชร15.บจก.สมบูรณ์สุข 16.หจก.สุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง 17.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 18.ชัยพัฒนศุภกิจ 19.หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่น 20.หจก.จตุชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 21.หจก.เชาวรัฐ 22.หจก.ธนูเพชร โยธาการ 23.หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง 24.บจก.โตวันทรานสปอร์ต 25.บจก.ชุมราษฎร์ วิศวกรรม 1.บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เสนอราคา 29,749,000.- บาท 2.บจก.พัฒนโชติ การโยธา เสนอราคา 28,723,514.16 บาท บจก.พัฒนโชติ การโยธา ราคา 28,723,514.16 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.26/2562 ลว.2/8/2562
3 ซื้อระบบซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 8,132,000.00 8,132,000.00 คัดเลือก 1.บจก. ไทย ดับเบิ้ลเอส อินดัสตรี 2. บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3.บจก. แอคคูเรต โซลูชั่น 1.บจก. ไทย ดับเบิ้ลเอส อินดัสตรี (ไม่ผ่าน) เสนอราคา 8,132,000.- บาท 2. บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 8,110,600.- บาท บจก.ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 8,110,600.- บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.13/2562 ลว.28/1/2562
4 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน 5,999,300.00 6,000,000.00 e-bidding 1.หจก.ฉันธไมตรี วิศวกรรม 2.สันต์สถาปัตย์ 3.หจก.เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล 4.หจก.หุ่นสิริ ก่อสร้าง 5.หจก.วุฒิกร เทรดดิ้ง 6.หจก.นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ 7.บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 8.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 9.บจก.มินนีมั่ม 10.บจก.เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส 11.บจก.ฟาสท์เทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์ 12.บจก.ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น 13.บจก.วันเอวัน บิ้วดิ้ง แอนด์ รีโนเวชั่น 14.บจก.อีซีโอ ไทย 15.บจก.คล่องชาญวัฒนา 16.บจก.บีที ไลน์ คอนสตรัคชั่น 17.ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น 18.บจก.สองนิ้ว สถาปนิก 19.บจก.ชัยวรรณ เฟอร์นิเจอร์ 20.บจก.ไทยเทค บางปู 21.หจก.สุพัฒณา99 22.บจก.ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ 23.บจก.เอกปรานต์ 24.บจก.เอ็ม.ที.โปร เดคคอร์ 25.ทีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง (2003) 26.บจก.พงศ์พัฒนชัย 27.หจก.สุดคณา 28.บจก.มะลิทอง 29.หจก.เอกอนันต์ ซีวิล 30.หจก.เขตอุดมทรัพย์ 31.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 32.ชัยพัฒนศุภกิจ 33.บจก.ดวงแก้วธนสิน 34.หจก.จตุชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 35.หจก.หกสิบสามการโยธา 36.หจก.ซี.เอช.บี.การช่าง 1.สันต์สถาปัตย์ เสนอราคา 5,789,000.- บาท 2.หจก.หุ่นสิริ ก่อสร้าง เสนอราคา 5,990,000.- บาท 3.หจก.นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ เสนอราคา 5,512,945.- บาท 4.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เสนอราคา 5,680,000.- บาท 5.บจก.เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 5,616,200.- บาท 6.บจก.ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคา 5,980,000.- บาท 7.บจก.ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ เสนอราคา 5,800,000.- บาท หจก.นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์ ราคา 5,512,945.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.27/2562 ลว.31/7/2562
5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 5,852,000.00 5,852,000.00 e-bidding 1.บจก. สหธุรกิจ 2.บจก. ไอเซ็ท เอ็นจิเนียริ่ง 3.บจก. บริบูรณ์กิจ 1988 4.บจก. ดิจิตอล ซิสเท็มส์ 5.บจก. อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม 6.บจก. เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ 7.บจก. เท็น ซอฟท์ 8.บจก. ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) 9.บจก. พีพี ออนไทม์ 10.บจก. แอมโปไมโครซิส 11.บจก. โปรมาสเตอร์เทค 12.บจก. เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี 13.บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14.บจก. ไอที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย 15.บจก. ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี 16.บจก. อีเกิ้ล ออฟฟิช มีเดีย 17.บจก. 365 สยามมั่นคง 18.บจก. ที.เอ็ม.เอส เทค 19.บจก. เอส พี วี ไอ (มหาชน) 20.บจก. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท 21.บจก. เพอเฟคท์ เพาเวอร์ ซัพพลาย 22.บจก. ทีเอ็นเค อินเตอร์เนชั่นแนล อีโวลูชั่นส์ 23.บจก. จิตรภาวรรณ การค้า 24.บจก. วิซ เวนเดอร์ 25.บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น 26.หจก. สิณารัตน์ก่อสร้าง 27.หจก. สยามบูรพาสถาปัตย์ 28.หจก. ภิญโญกรุ๊ป 1.บจก. สหธุรกิจ (ไม่ผ่าน) ราคา 5,100,390.40 บาท 2.บจก. ไอเซ็ท เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 5,250,000.- บาท 3.บจก. อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม ราคา 5,349,432.90 บาท 4.บจก. เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ ราคา 5,184,150.-บาท 5.บจก. พีพี ออนไทม์ ราคา 5,242,999.- บาท 6.บจก. แอมโปไมโครซิส ราคา 4,850,000.- บาท 7.บจก. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท ราคา 5,218,920.- บาท บริษัท แอมโปไมโครซิส ราคา 4,850,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ. 15/2562 ลว. 15/2/2562
6 ซื้อระบบปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ 3,957,000.00 3,957,000.00 คัดเลือก 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น 2.หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 3.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น เสนอราคา 3,937,600.- บาท 2.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ เสนอราคา 3,949,905.- บาท บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น ราคา 3,935,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.32/2562 ลว.2/9/2562
7 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคอินทอร์ช ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 เครื่อง 2,304,780.00 2,395,000.00 คัดเลือก 1.บจก. สหธุรกิจ 2.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น 3.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 4.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ 1.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น เสนอราคา 2,300,000.- บาท 2.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 2,303,710.-บาท บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น ราคา 2,300,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ. 11/2562 ลว. 27/12/2561
8 ซื้อชุดครุภัณฑ์บริการงานประชาสัมพันธ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,245,300.00 2,245,300.00 e-bidding 1.หจก.พี ซี บี เซอร์วิส 2.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3.บจก.ซีนอนเทค 4.บจก.เฮงสูง 5.บจก.เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 6.บจก.เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง 7.บจก.สยาม ทีซี เทคโนโลยี 8.บจก.แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส 9.บจก.ทีพี ครีเอทติ้ง 10.บจก.แอลอีดี บิ๊ก 11.บจก.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 12.บจก.ออวิด้า 13.หจก.สายสีแก้วสกุล 14.เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ 1.หจก. พี ซี บี เซอร์วิส เสนอราคา 1,985,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 1,900,000.- บาท 3.บจก.แอลอีดี บิ๊ก เสนอราคา 1,670,000.- บาท บจก.แอลอีดี บิ๊ก ราคา 1,670,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.36/2562 ลว.24/9/2562
9 ซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,999,000.00 1,999,000.00 e-bidding 1.บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 2.บจก. กิบไทย 3.บจก. โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง 4.บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 5.บจก. เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ โซลูชั่นส์ 6.บจก. เอ็มทีเอส เอเชีย 7.บจก. สุธาสิน กรุ๊ป 8.บจก. ดีไอดี โซลูชั่น 9.บจก. ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 10.บจก. เอสพีออโต้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป 1.บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,986,000.-บาท 2.บจก. ดีไอดี โซลูชั่น เสนอราคา 1,990,000.- บาท บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 1,981,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.19/2562 ลว. 28/6/2562
10 ซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด 1,998,400.00 1,998,400.00 e-bidding 1.บจก.ออโต ไดแด็กติก 2.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 3.บจก.เฮ้าส์ ซินเนอร์จี 4.บจก.พอเพียง อินเตอร์ กรุ๊ป 5.บจก.เอ็มทีเอส เอเชีย 1.บจก.ออโต ไดแด็กติก เสนอราคา 1,988,400.- บาท 2.บจก.เฮ้าส์ ซินเนอร์จี เสนอราคา 1,995,000.- บาท (ไม่ผ่าน) บจก.ออโต ไดแด็กติก ราคา 1,983,400.- บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.18/2562 ลว.13/6/2562
11 ซื้อชุดทดลองพลังงานไฮบริด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,990,000.00 1,990,000.00 e-bidding 1.บจก.ยูนีค คอนโทรล 2.บจก.โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง 3.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 4.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 5.บจก.ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น 6.บจก.ดีไอดี โซลูชั่น 7.บจก.เคทีพี นำโชค 8.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 9.ประภาส ผ่องสนาม 1.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,980,000.- บาท 2.บจก.ออล อินสทรูเมนท์ โซลูชั่น เสนอราคา 1,985,000.- บาท บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 1,975,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.35/2562 ลว.24/9/2562
12 ชุดทดลองระบบสายส่งแบบมีอินเตอร์เฟสกำหนดสมการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1,800,000.00 1,800,000.00 e-bidding 1.บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค 2.บจก. ซีเทค ไดแด็คติค 3.หจก. แอท ไฮเทคโนโลยี 4.บจก. ซิคลูด โซลูชั่น 1.บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค เสนอราคา 1,780,000.- บาท 2.บจก. ซิคลูด โซลูชั่น เสนอราคา 1,790,000.- บาท บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค ราคา 1,780,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ. 17/2562 ลว. 15/2/2562
13 ซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานไฮโดรเจน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,664,000.00 1,664,000.00 e-bidding 1.บจก.แอ็ดว๊านซ์ 2.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 3.บจก.เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 4.บจก.เบต้า ไซเทค 5.บจก.เทคโนซายน์ ไดแด็คติค 6.ลิมิเต็ด ซายน์ 7.บจก.เคทีพี นำโชค 8.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 9.บจก.เอสพีออโต้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ 1.บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค เสนอราคา 1,649,000.- บาท 2.ลิมิเต็ด ซายน์ เสนอราคา 1,654,000.- บาท บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค ราคา 1,639,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.22/2562 ลว.20/6/2562
14 ซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 959,000.00 959,000.00 e-bidding 1.หจก.เจ.เค.โอ. ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2.หจก.ภูชิตชัย เทรดดิ้ง 3.บจก.ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ 4.บจก.สหธุรกิจ 5.บจก.กิบไทย 6.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 7.บจก.เอกซ์คอม โอเอ8.บจก.เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ 9.บจก.โปรมาสเตอร์ 10.บจก.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง 11.บจก.เฮงสูง 12.บจก.ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส13.บจก.บิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ 14.บจก.วิน วิน 25 โซลูชั่น 15.บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 16.บจก.บี.บี.เค.อินดัสตรี 17.หจก.ที เค แอร์ 18.บจก.เค.พี.ที.กลอรี่ 1.บจก.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง เสนอราคา 959,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 896,894.- บาท 3.บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 879,280.- บาท บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ราคา 879,280.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.30/2562 ลว.19/8/2562
15 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 710,700.00 710,700.00 e-bidding 1.หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ 2.หจก.พรอสเพอริตี อีเล็คทริค ซิสเต็มส์ 3.บจก.เยสซ์ซีเคียวเทค 4.บจก.ซี.เค. มัลติมีเดีย 5.บจก.เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ 6.บจก.พีเพิล ฟู เทคโนโลยี 7.บจก.โปรมาสเตอร์เทค 8.บจก.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 9.บจก.ซูเพิร์บ คอมพ์ 10.บจก.พรอสเพอร์ โซลูชั่น 11.บจก.ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ 12.บริษัทอินเทกริทิ เมเนจเม้นท์ 13.บจก.เจริญวิริยะ เทรดดิ้ง 14.บจก.เอเอพี พลัส15.บมจ.ดับเบิ้ลอาร์ โปรดักส์ 16.หจก.ทีปกร 2014 17.บจก.ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค 18.หจก.ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค 19.บจก.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส 20.บจก.บอสวิน เอ็กซ์พี 21.บจก.เอ็นพี คอนเน็ค 22.บจก.ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) 23.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 24.บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต 25.หจก.สยามชัยรุ่งเรืองกิจ 26.บริษัทใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูชั่น 27.บจก.การ์เดกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 28.บจก.กู๊ดพอยท์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม 1.บจก.โปรมาสเตอร์เทค เสนอราคา 430,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.ซูเพิร์บ คอมพ์ เสนอราคา 710,700.- บาท (ไม่ผ่าน) 3.บจก.ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ เสนอราคา 710,694.- บาท 4.บจก.ดับเบิ้ลอาร์ โปรดักส์ (มหาชน) เสนอราคา 558,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 5.บจก.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 498,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 6.บจก.บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต เสนอราคา 594,144.- บาท (ไม่ผ่าน) บจก.ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ ราคา 710,694.- บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.29/2562 ลว.9/8/2562
16 ซื้อชุดทดลองการวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 700,000.00 700,000.00 e-bidding 1.บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 2.บจก. เอช.วี.ที.ซัพพลาย 3.บจก. แอลเอ็มเอส อินสทรูเม้นท์ 4.บจก. กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 5.หจก. สิณารัตน์ก่อสร้าง 1.บจก. เอช.วี.ที.ซัพพลาย เสนอราคา 698,000.- บาท 2.บจก. กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 700,000.- บาท บจก. เอช.วี.ที.ซัพพลาย เสนอราคา 690,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.14/2562 ลว. 5/2/2562
17 ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เครื่อง 428,000.00 650,000.00 e-bidding 1.หจก.ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย 2.บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 3.บจก.สหธุรกิจ 4.บจก.ยูเอฟโอ 5.บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป 6.บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) 7.บจก.โปรมาสเตอร์ 8.บจก.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น 9.บจก.ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง 10.บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ 11.บจก.มีจงมี 12.หจก.ท่าซักเซอร์วิส 13.หจก.ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส 14.บจก.วีเทคอินโฟ 1.หจก. ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 214,000.00 บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 74,365.00 บาท 3.บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป เสนอราคา 235,400.00 บาท (ไม่ผ่าน) 4.บจก.ริโซ่ (ประเทศไทย) เสนอราคา 275,000.00 บาท 5.บจก.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น เสนอราคา 133,750.00 บาท (ไม่ผ่าน) 6.บจก.ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 275,000.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ราคา 74,365.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.24/2562 ลว.10/7/2562
18 ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบเสาเดียว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 650,000.00 650,000.00 e-bidding 1.หจก.พรพิพัฒน์วิศวกรรม 2.บจก.ส.สินไทย (1991) 3.บจก.โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง 4.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 5.บจก.เทค ควอลิตี้ 6.บจก.ที.พี.ที.เครื่องมือสำรวจ 7.บจก.พีบีซี บรอดคาสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส 8.บจก.ดีไอดี โซลูชั่น 9.หจก.ยูเค เซ็นเตอร์ 10.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก.โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง เสนอราคา 640,000.- บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 637,000.- บาท 3.บจก.เทค ควอลิตี้ เสนอราคา 619,000.- บาท (ไม่ผ่าน) บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 632,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.21/2562 ลว.28/6/2562
19 ชุดฝึกกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ,ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง,จักรยานนั่งตรง จำนวน 1 คัน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 566,030.00 566,800.00 e-bidding 1.บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) 2.บจก.กู๊ดลัค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 3.บจก.วัน สปอร์ต 4.บจก.เฟิร์มฟอร์ยู 5.หจก.ฟิตเนส โมทิเวชั่น 6.บจก.เซ็นทรัลแอดวานซ์รีฮะบิลลิเทชั่น 7.บจก.สยามเมดิไวซ์ 8.บจก.เอเชีย เวลเนส พลัส 9.วิภู ภูธิศาบด 1.บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) เสนอราคา 453,500.00 บาท 2.บจก.เอเชีย เวลเนส พลัส เสนอราคา 514,700.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) ราคา 453,500.- บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญาที่ ธบ.33/2562 ลว.5/9/2562
20 ซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 550,000.00 550,000.00 e-bidding 1.บจก.แอ็ดว๊านซ์ 2.บจก.เบต้า ไซเทค 3.บจก.เทคโนซายน์ ไดแด็คติค 4.ลิมิเต็ด ซายน์ 5.บจก.เคทีพี นำโชค 6.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 7.บจก.เอสพีออโต้แอนด์เซอร์วิสกรุ๊ป 8.บจก.นิภานันท์ เซล แอนด์ เซอร์วิซ 9.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท 1.บจก.เทคโนซายน์ ไดแด็คติค เสนอราคา 540,000.- บาท 2.ลิมิเต็ด ซายน์ เสนอราคา 543,000.- บาท บจก.เทคโนซายน์ ไดแด็คติค ราคา 533,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.23/2562 ลว.20/6/2562
21 ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 447,360.00 496,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สเปคเทค เสนอราคา 477,360.- บาท บจก. สเปคเทค ราคา 477,360.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100009 ลว. 4/12/2561
22 ซื้อเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คัลเลอ โกลโบล เสนอราคา 495,000.- บาท บจก. คัลเลอ โกลโบล ราคา 495,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100003 ลว. 12/11/2561
23 ซื้อระบบกล้องวงจรปิดเครือข่าย แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 490,000.08 490,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. 108 โอเอ เสนอราคา 490,000.08 บาท บจก. 108 โอเอ ราคา 490,000.08 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621100005 ลว. 26/11/2561
24 ชุดเครื่องตรวจข้อสอบ (OMR) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 438,000.00 438,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) เสนอราคา 438,000.- บาท บจก. คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) ราคา 438,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100007 ลว. 5/11/2561
25 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1) จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23.6 นิ้ว จำนวน 20 จอ (2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 5 เครื่อง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ 301,205.00 345,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 301,205.- บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) ราคา 301,205.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100011 ลว. 19/11/2561
26 ซื้อโต๊ะนักเรียนระดับประถม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 ตัว 345,000.00 345,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ เสนอราคา 283,550.- บาท บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ ราคา 283,550.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14910621100002 ลว. 16/11/2561
27 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง 298,530.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 298,530.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 298,530.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100014 ลว. 15/11/2561
28 ซื้อเครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 290,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น เสนอราคา 290,000.- บาท บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น ราคา 290,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100002 ลว. 6/11/2561
29 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 เครื่อง 281,400.00 281,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ปัญญาอีเล็คโทรนิค เสนอราคา 281,400.- บาท หจก. ปัญญาอีเล็คโทรนิค ราคา 281,400.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100002 ลว. 12/11/2561
30 ซื้อกล้องถ่ายภาพชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 ชุด 254,232.00 256,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.ที.ซี.ซัพพลาย เสนอราคา 254,232.- บาท หจก. เจ.ที.ซี.ซัพพลาย ราคา 254,232.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621100006 ลว. 12/11/2561
31 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอสบีวี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ เสนอราคา 235,000.- บาท บจก. เอสบีวี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ราคา 235,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621100006 ลว. 23/11/2561
32 ซื้อชุดครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 192,600.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เวลตี้ คอนซัลแตนส์ เสนอราคา 192,600.- บาท บจก. เวลตี้ คอนซัลแตนส์ ราคา 192,600.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100008 ลว. 4/12/2561
33 ซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ซ่อมบำรุงงาน โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 188,800.00 188,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เอ็น พี เซิร์ฟ เสนอราคา 188,800.- บาท หจก. เอส เอ็น พี เซิร์ฟ ราคา 188,800.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100003 ลว. 12/11/2561
34 จ้างระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ระบบ 126,024.60 166,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 126,024.60 บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 126,024.60 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200010 ลว. 17/12/2561
35 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทริปเปิ้ลไนน์ เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักส์ เสนอราคา 111,387.- บาท หจก. ทริปเปิ้ลไนน์ เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักส์ ราคา 111,387.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100001 ลว. 12/11/2561
36 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 111,387.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 111,387.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100006 ลว. 12/11/2561
37 ซื้อเครื่องเรียงเอกสาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ดูโปร(ประเทศไทย) เสนอราคา 145,000.- บาท บจก. ดูโปร(ประเทศไทย) ราคา 145,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 07510621100002 ลว. 6/11/2561
38 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เครื่อง 135,676.00 136,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 135,676.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 135,676.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100019 ลว. 16/11/2561
39 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 11 อัน 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ เสนอราคา 51,788.- บาท บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ ราคา 51,788.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14910621100003 ลว. 16/11/2561
40 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 62 ตัว 119,412.00 130,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 119,412.- บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 119,412.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100007 ลว. 29/11/2561
41 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง 128,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 119,412.- บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 119,412.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100006 ลว. 8/11/2561
42 ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด 117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 117,700.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 117,700.-บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100012 ลว. 15/11/2561
43 ซื้อเก้าอี้ที่นั่งพับเก็บได้ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 ตัว 26,536.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 26,536.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 26,536.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100020 ลว. 29/11/2561
44 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ความเร็ว 45 แผ่น ต่อนาที ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง 110,210.00 112,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) เสนอราคา 119,840.- บาท บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) ราคา 119,840.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100010 ลว. 3/01/2562
45 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง 89,880.00 110,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 89,880.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 89,880.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100013 ลว. 15/11/2561
46 ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 80,250.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 80,250.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100005 ลว. 7/11/2561
47 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เครื่อง 0.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 53,767.50- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 53,767.50- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100006 ลว. 6/11/2561
48 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (1) ชุดเครื่องมือวัดมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด (2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง (3)จอรับภาพ ชนิดมือดึง ขนาดไม่ต่ำกว่า 70x70 นิ้ว จำนวน 10 จอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ 0.00 79,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 78,324.- บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) ราคา 78,324.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100009 ลว. 19/11/2561
49 ซื้อโครงฉากสำหรับถ่ายภาพพร้อมแกน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 0.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 74,365.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 74,365.-บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621100007 ลว. 12/11/2561
50 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง 0.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอสบีวี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ เสนอราคา 54,000.- บาท บจก. เอสบีวี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ราคา 54,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621100007 ลว. 23/11/2561
51 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 เครื่อง 0.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 50,878.50- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 50,878.50- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100009 ลว. 6/11/2561
52 ซื้อไมค์ลอยไร้สายพร้อมตัวรับสัญญาณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 ตัว 0.00 50,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 50,161.60- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 50,161.60- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100008 ลว. 6/11/2561
53 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 0.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 33,919.-บาท 2.บจก. แอคเซสโซรี่ ซัพพลาย เสนอราคา 36,380.-บาท 3.บจก. โมบายลิงค์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 34,775.-บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 33,919.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง 01010621100002 ลว. 7/11/2561
54 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 0.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 29,900.- บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) ราคา 29,900.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100025 ลว. 18/12/2561
55 ซื้อเครื่องปั่นเอว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 0.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) เสนอราคา 22,470.- บาท บจก.มาราธอน(ประเทศไทย) ราคา 22,470.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05140621100002 ลว. 26/11/2561
56 ซื้อจอภาพแบบมีขาตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จอ 0.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 13,268.-บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็มส์ เสนอราคา 13,910.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 13,995.60 บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 13,268.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่ง 01010621100003 ลว. 28/11/2561
57 ซื้อชุดไฟส่องสว่าง (Light) 800 w พร้อมขาตั้งไฟ ขนาด 2.4 เมตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด 0.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 12,840.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 12,840.-บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100010 ลว. 15/11/2561
58 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 0.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 11,342.- บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) ราคา 11,342.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100012 ลว. 19/11/2561
59 ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ตู้ 0.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 8,988.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 8,988.- บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621100015 ลว. 26/11/2561

   ทั้งหมด 59 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.