รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้รับแบบ
ผู้เสนอราคา/ราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่สัญญา
1 ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด 5,815,385.21 5,979,400.00 e-bidding 1.หจก. เอส พี แอล โซลูชั่น,2.บจก. ดิจิตอล ซิสเท็มส์ ,3.บจก. ยูเอฟโอ ,4.บจก. ซีนอนเทค ,5.บจก. เอวี เทค ซีสเต็มส์ ,6.บจก. สงวนการโยธา (1996) ,7.บจก. โปรเจคเตอร์ เอาท์เล็ต ,8.บจก. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ,9.บจก. เอสทีพี อินตริเกต ,10.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น ,11.บจก. อิมเมจ วิชวล 1993 ,12.บจก. แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส ,13.บจก. พริกไทม์ ครีเอชั่น ,14.บจก. พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง ,15.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี ,16.หจก. ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค,17.บจก. แม็กโครแมช ,18.บจก. ออวิด้า ,19.หจก. ดีทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด,20.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์,21.บจก. เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น ราคา 5,815,236.- บาท , 2.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี ราคา 5,815,343.- บาท บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น ราคา 5,815,236.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.22/2565 ลว.27/4/2565
2 ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด 5,815,440.00 5,816,000.00 e-bidding 1.บจก. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม ,2.บจก. ทริปเปิ้ล พี อินเทลลิเจนท์ ,3.บจก. เทคโนโลยี ซัพพอร์ต ,4.บจก. ซี บี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ,5.บจก. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ,6.บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ ,7.บจก. เดสพาซีโต บูล ,8.บจก. บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น ,9.บจก. คอมพ์แคส เทคโนโลยี ,10.บจก. เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี ,11.บจก. ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ ,12.บจก. โปรซีเคียว ,13.บจก. ดังก้องโปรดักชั่น ,14.บจก. ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล ,15.บจก. นพพรหมจักร์ ,16.บจก. บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต ,17.บจก. สมาร์ท แคนน่อน ,18.บจก. ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 ,19.บจก. ดับเบิ้ลเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ,20.หจก. ไผ่เหลือง อินเตอร์เทรด,21.ร้านสตาร์ท ซัพพลาย บจก. ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ ราคา 5,401,167.4 บาท บจก. ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ ราคา 5,390,000.- บาท เสนอราคารายเดียว ธบ.28/2565 ลว.24/6/2565
3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 4,900,000.00 4,900,000.00 e-bidding 1.หจก. วุฒิกร เทรดดิ้ง 2.หจก. ธนวันต์ สตีลเวิร์ค 3.หจก. ไอ.ซี.เอส. บางกอก 4.บจก. ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 5.บจก. นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย 6.บจก. โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 7.บจก. ปณชัย เอ็นจิเนียริ่ง (1998) 8.บจก. ไทยประเสริฐโฆษณา 9.บจก. ซี เจ ซี กรุ๊ป 10.บจก. เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ 11.บจก. ดี.เอส.เจ.ก่อสร้าง 12.บจก. เจเอ็นเอสโปรดักส์ชั่น 13.บจก. 1555 บิซ 14.บจก. บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น 15.บจก. น่านน้ำวิศวกรรม 16.บจก. เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น 17.บจก. วงศ์สพัด 18.บจก. ฟิวเจอร์ ดีไซน์(ประเทศไทย) 19.บจก. สยามพัฒนาการช่าง 20.บจก. 18 พรเจริญกิจ 21.บจก. อ.อัครวิทย์ กรุ๊ป 22.บจก. อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ 23.บจก. ดานิกา ซัพพลาย 24.บจก. ไตรเทค อิมเพค 25.หจก. ไทย โปรเกส 26.บจก. เดค อิน คอน 27.บจก. พลแสน เอ็นจิเนียริ่ง 28.บจก. ไอ แอม เฮีย29.บจก. แสวง เฟอร์นิเจอร์ 30.บจก. วอร์ตั้น ริช (ประเทศไทย) 31.บจก. พงศ์พัฒนชัย 32.หจก. สุดคณา 33.หจก. ฝั่งไทย 34.หจก. ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 35.หจก. กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง 36.หจก.ปพนวัฒน์ 37.บจก. เขื่องในคอนสตรัคชั่น 38.บจก. ชานน 2010 39.หจก. ธนูเพชร โยธาการ 40.หจก. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง 41.หจก.ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์ 42.หจก. ราชสีห์การโยธา 8998 43.บจก. ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 44.หจก. บ้านบุณยา การโยธา 1.บจก. อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ ราคา 4,745,242.- บาท 2.บจก. ไตรเทค อิมเพค ราคา 4,155,000.- บาท 3.บจก. เขื่องในคอนสตรัคชั่น (ไม่ผ่าน) ราคา 4,887,000.- บาท 4.กิจการร่วมค้า ไทยประเสริฐ-ปณชัย เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 4,895,000.- บาท บจก. ไตรเทค อิมเพค ราคา 4,155,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.31/2565 ลว.9/9/2565
4 ปรับปรุงลานกิจกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 4,799,100.00 4,800,000.00 e-bidding 1.หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ,2.หจก. วุฒิกร เทรดดิ้ง,3.บจก. บลูเคอร์ ,4.บจก. เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง ,5.บจก. จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น ,6.บจก. ชวาลกิจ วิศวกรรม ,7.บจก. เลิศลอย เมทัลชีท ,8.บจก. ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดดิ้ง ,9.บจก. มิคซ์ ทเวนตี้วัน ,10.บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ ,11.บจก. เดสพาซีโต บูล ,12.บจก. พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง ,13.บจก. ดับบลิวดีพี ,14.บจก. เจที คอนสตรัคชั่น โปรเจคท์ ,15.บจก.สยามพัฒนาการช่าง,16.บจก. กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย ,17.บจก. ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ่ง ,18.บจก. แอปเปิล เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโสยี ,19.บจก. บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ,20.บจก. มุมทอง ,21.บจก. ภัทรณชัย กรุ๊ป ,22.หจก. สุดคณา,23.หจก. รัตนสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง,24.บจก. ฟัลครัม เอนจิเนียริ่ง ,25.บจก. โปร เทคโน เซอร์วิส,26.หจก.เอกอนันต์ ซีวิล,27.หจก. ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง,28.หจก. กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง,29.หจก. เอสเค-ยูดี,30.บจก.ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค,31.หจก. พัณกมล ก่อสร้าง,32.หจก. ธนูเพชร โยธาการ,33.หจก. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง,34.บจก. เพชรประยูร การโยธา ,35.บจก.หงษ์ทอง การช่าง 2016,36.บจก. สหสมชัยธนาพร ,37.บจก. ไชยอนันท์เพาเวอร์ ,38.บจก. เอส เอ พาวเวอร์ ,39.หจก. ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์,40.บจก. สมาร์ท แคนน่อน ,41.บจก. ธารามนต์ วิศวกรรม,42.หจก. นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น,43.หจก. ท่าซักเซอร์วิส,44.หจก. ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส,45.บจก. เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ ,46.บจก. ชุมราษฎร์ วิศวกร ,47.หจก. นาลานทักษิณก่อสร้าง 1.บจก. พี.เจ.แอนด์ แอล. ก่อสร้าง ราคา 4,700,000.- บาท, 2.บจก. กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย ราคา 3,937,400.- บาท, 3.บจก. ดับบลิวอีสิบเก้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคา 4,440,000.- บาท, 4.บจก. แอปเปิล เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโสยี ราคา 3,898,856.- บาท, 5.บจก. มุมทอง ราคา 4,710,000.- บาท, 6.บจก.ดีดีโกลบอลไซเบอร์เทค ราคา 4,149,900.- บาท(ไม่ผ่าน), 7.บจก. เพชรประยูร การโยธา ราคา 4,317,300.- บาท, 8.หจก. นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น ราคา 4,611,111.- บาท, 9.บจก. เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ ราคา 4,200,000.- บาท, 10.บจก. ชุมราษฎร์ วิศวกร ราคา 4,500,000.- บาท บจก. กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย ราคา 3,937,400.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.15/2565 ลว.21/3/2565
5 ชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 4,114,500.00 4,114,500.00 e-bidding 1.บจก. รอยัล การ์เมนท์ ,2.บจก. เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง ,3.บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง ,4.บจก. โชลี ออฟฟิเชียล ,5.บจก. ไทย ท็อป โกลบอล ,6.บจก. เออีซี เฮลธ์แคร์ ,7.บจก. เค.เอ. ไซเอนซ์ เทคโนโลยี ,8.บจก. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ ,9.บจก. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล ,10.บจก. เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง บจก. ราคา 4,060,000.- บาท, 2.บจก. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ บจก. ราคา 4,078,000.- บาท, 3.บจก. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล บจก. ราคา 3,990,000.- บาท บจก. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล บจก. ราคา 3,990,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.30/2565 ลว. 27/6/2565
6 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 3,800,000.00 3,800,000.00 e-bidding 1.หจก. ธรรมาธิปไตย๙,2.บจก. ออโต ไดแด็กติก ,3.บจก. เฮ้าส์ ซินเนอร์จี ,4.บจก. เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป ,5.บจก. เพคซ่า กรุ๊ป ,6.บจก. ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท ,7.หจก. คิวบ์ คอนสตรัคชั่น 45,8.บจก. แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ 1.บจก. ออโต ไดแด็กติก ราคา 3,775,000.- บาท, 2.บจก. เฮ้าส์ ซินเนอร์จี ราคา 3,782,000.- บาท บจก. ออโต ไดแด็กติก ราคา 3,775,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.23/2565 ลว.29/4/2565
7 ระบบภาพและเสียง สำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ชุด 3,639,515.84 3,640,000.00 e-bidding 1.หจก. ลิเบียกรุ๊ป,2.หจก. เอส พี แอล โซลูชั่น,3.หจก. เอเอ63กรุ๊ป,4.บจก. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ ,5.บจก. จีเอเบิล ,6.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ,7.บจก. ดิจิตอล ซิสเท็มส์ ,8.บจก. มัลติมีเดีย เทคโนโลยี่ ,9.บจก. ยูเอฟโอ ,10.บจก. เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ,11.บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ ,12.บจก. เดสพาซีโต บูล ,13.บจก. สปอร์ตเทค ซิสเต็ม ,14.บจก. อ๊อกฟอร์ท ,15.บจก. ซูเพิร์บ คอมพ์ ,16.บจก. เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี ,17.บจก. แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส ,18.บจก. พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง ,19.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ,20.หจก. พีเอ็น คอนเน็คท์ ซัพพลาย,21.บจก. รูท 168 ครีเอชั่น ,22.บจก.ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูชั่น ,23.หจก. ท่าซักเซอร์วิส,24.หจก. ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส 1.บจก. ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ ราคา 3,636,395.- บาท, 2.บจก. อ๊อกฟอร์ท ราคา 3,646,506.50 บาท, 3.บจก. เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี ราคา 3,635,646.- บาท, 4.บจก. พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 3,340,000.- บาท (ไม่ผ่าน), 5.หจก. ท่าซักเซอร์วิส ราคา 3,629,900.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก. เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี ราคา 3,635,646.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.9/2565 ลว.31/1/2565
8 ปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 0.00 3,500,000.00 e-bidding 1.หจก. วุฒิกร เทรดดิ้ง,2.หจก. นครพัฒน์ อินเตอร์บิลด์,3.บจก.เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง ,4.บจก. โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ,5.บจก. จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น ,6.บจก.รุ่งเรืองรวมช่าง,7.บจก. เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ ,8.บจก. พรีมิเซส คอนซัลแทนท์ ,9.บจก. เดสพาซีโต บูล ,10.บจก. ลิตา เทค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ,11.บจก. บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น ,12.บจก. ดับบลิวดีพี ,13.บจก.นครอินทร์วัฒนา,14.บจก. มัลติ-เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น ,15.บจก. พีแอนด์เอ็น อินเทลลิเจ้น โพรวิชชั่น ,16.บจก.สยามพัฒนาการช่าง,17.บจก. แสงตะวัน โยธา ,18.บจก. ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วิส ,19.บจก. วันหนึ่งวิศวกรรม ,20.บจก. นวภัทร คอนสตรัคชั่น โฮม ,21.บจก. อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ ,22.บจก. นพวัลย์ ,23.บจก. วู้ดแมน เดคคอร์ ,24.บจก. เดอะเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ ,25.บจก. แอปเปิล เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโสยี ,26.บจก. มายเวย์ โอเปอเรชั่น ,27.บจก. วีพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ,28.บจก. พัฒนวัฒน์ (2015) ,29.บจก. มุมทอง ,30.บจก. แสวง เฟอร์นิเจอร์ ,31.บจก. ชัยพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น,32.บจก. เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น ,33.หจก. สุดคณา,34.บจก. สิริ99 ,35.บจก. วงศ์วัฒน์ การโยธา ,36.หจก. ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง,37.หจก. กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง,38.บจก. เขื่องในคอนสตรัคชั่น ,39.หจก. ธนูเพชร โยธาการ,40.หจก. 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง,41.หจก. หมื่นจำรัส การช่าง,42.หจก. ตู่ เสก การช่าง,43.บจก. เมน คอนสทรัคชั่น เซ็นเตอร์ ,44.บจก. เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ ,45.บจก. ชุมราษฎร์ วิศวกร ,46.บจก. ศักรินทร์ ก่อสร้าง 2017 ,47.บจก. ดงยางอินโนเทค ,48.หจก. บ้านบุณยา การโยธา 1.บจก. โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 3,114,205.81 บาท, 2.บจก. ยัวร์คอนเนคเพาเวอร์เซอร์วิส ราคา 3,099,000.- บาท, 3.บจก. นพวัลย์ ราคา 3,413,312.- บาท, 4.บจก. วีพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 3,337,312.- บาท, 5.บจก. พัฒนวัฒน์ (2015) ราคา 3,195,000.- บาท, 6.บจก. วงศ์วัฒน์ การโยธา ราคา 3,214,900.- บาท, 7.บจก. เขื่องในคอนสตรัคชั่น ราคา 3,447,000.- บาท, 8.บจก. เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ ราคา 3,354,000.- บาท, 9.กิจการร่วมค้า เอสเอสอาร์ ราคา 3,022,000.- บาท กิจการร่วมค้า เอสเอสอาร์ ราคา 3,022,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.20/2565 ลว.29/4/2565
9 ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พร้อมระบบสั่งการ IoT ภายในชุดทดลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 3,300,000.00 3,300,000.00 e-bidding 1.บจก. เดสพาซีโต บูล ,2.บจก. ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น ,3.บจก. เอทีเอ็มซี ,4.บจก. พัฒนโชติ การโยธา ,5.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ,6.บจก. สยามเมดิไวซ์ 1.บจก. เอทีเอ็มซี ราคา 3,295,000.- บาท, 2.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 3,289,000.- บาท บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น จำกัด ราคา 3,289,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.17/2565 ลว.25/3/2565
10 ชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,875,685.00 2,900,000.00 e-bidding 1.บจก. เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง ,2.บจก. เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง ,3.บจก. เดสพาซีโต บูล ,4.บจก. วีคอมเมิร์ซคลิก ,5.บจก. เอทีเอ็มซี ,6.บจก. เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป ,7.บจก. วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล ,8.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ,9.หจก. นครราชก่อสร้าง 1.บจก. เอทีเอ็มซี ราคา 2,895,000.- บาท, 2.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,890,000.- บาท, บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,870,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.26/2565 ลว.7/6/2565
11 ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานทางด้าน พีแอลซี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,860,000.00 2,860,000.00 e-bidding 1.บจก. เซเว่นโอ๊คส์ ,2.บจก. ออโต ไดแด็กติก ,3.บจก. เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม ,4.บจก. เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป 1.บจก. ออโต ไดแด็กติก ราคา 2,840,000.- บาท, 2.บจก. เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม ราคา 2,852,000.- บาท บจก. ออโต ไดแด็กติก ราคา 2,840,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.8/2565 ลว.25/1/2565
12 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,850,000.00 2,850,000.00 e-bidding 1.บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ,2.บจก. พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี ,3.บจก. เก็ต แอนด์ โกรว์ บิซเน็ต ,4.บจก. เรียล-ไทม์ ไอ.ที.เอส. ,5.บจก. เฮ้าส์ ซินเนอร์จี ,6.บจก. เพคซ่า กรุ๊ป ,7.บจก. บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ 1.บจก. พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี ราคา 2,830,000.- บาท, 2.บจก. เฮ้าส์ ซินเนอร์จี ราคา 2,839,000.- บาท บจก. พรีวาเลนซ์ เทคโนโลยี ราคา 2,830,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.27/2565 ลว.2/6/2565
13 ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,196,666.67 2,200,000.00 e-bidding 1.หจก. นิวรอนเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง,2.บจก. เดสพาซีโต บูล ,3.บจก. แอร์โก้ โปร-เทค ,4.บจก. เอทีเอ็มซี ,5.บจก. อิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ ,6.หจก. ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วิส,7.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ,8.บจก. ช.เกียรติทิพย์ ,9.บจก. สมาร์ท แคนน่อน 1.บจก. เอทีเอ็มซี ราคา 2,195,000.-บาท, 2.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,191,500.- บาท บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,191,500.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.16/2565 ลว.15/3/2565
14 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้าด้วยอินดักชั่นมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,200,000.00 2,200,000.00 e-bidding 1.บจก. เดสพาซีโต บูล ,2.บจก. ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น ,3.บจก. เอทีเอ็มซี ,4.บจก. ไชยธารา ซัพพลาย ,5.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 1.บจก. เอทีเอ็มซี ราคา 2,195,000.- บาท, 2.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,190,000.- บาท บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 2,190,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.13/2565 ลว.15/3/2565
15 ชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding 1.บจก. โซเพ็ค ,2.บจก. เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง ,3.บจก. ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น ,4.บจก. กันนีเวย์ ,5.บจก. เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป ,6.บจก. แอพพลิแคด (มหาชน),7.บจก. วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล ,8.บจก. บอสวิน เอ็กซ์พี 1.บจก. กันนีเวย์ ราคา 1,998,800.- บาท, 2.บจก. แอพพลิแคด (มหาชน) ราคา 1,997,000.- บาท บจก. แอพพลิแคด (มหาชน) ราคา 1,997,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.14/2565 ลว.10/3/2565
16 ชุดปฏิบัติการวัดคุมและสแกนสามมิติในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,999,000.00 1,999,000.00 e-bidding 1.บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง ,2.บจก. สปอร์ต แอต อีสต์ ,3.บจก. นีโอเทค,4.บจก. กันนีเวย์ ,5.บจก. แอพพลิแคด (มหาชน),6.บจก. บีพีเอสอินสทรูเมนต์ 1.บจก. กันนีเวย์ ราคา 1,996,000.- บาท, 2.บจก. แอพพลิแคด (มหาชน) ราคา 1,990,000.0- บาท บจก. แอพพลิแคด (มหาชน) ราคา 1,990,000.0- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.7/2565 ลว.31/1/2565
17 ชุดปฏิบัติการทดลองจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 1,899,333.32 1,900,000.00 e-bidding 1.บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ,2.บจก. เดสพาซีโต บูล ,3.บจก. ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น ,4.บจก. เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป ,5.บจก. เพคซ่า กรุ๊ป ,6.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ,7.บจก. ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท 1.บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น ราคา 1,899,000.- บาท, 2.บจก. ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท ราคา 1,892,000.- บาท บจก. ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท ราคา 1,882,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.19/2565 ลว.18/4/2565
18 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง 1,050,000.00 1,050,000.00 e-bidding 1.บจก. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ,2.บจก. บริบูรณ์กิจ 1988 ,3.บจก. ยูเอฟโอ ,4.บจก. พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ,5.บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ,6.บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป ,7.บจก. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) ,8.บจก. วิธวินท์ เทรดดิ้ง ,9.บจก. วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ,10.บจก. ทีเค8 โซลูชั่นส์ จํากัด,11.บจก. บี.บี.เค.อินดัสตรี ,12.บจก. เพอร์เฟคท์ ซายน์ ,13.บจก. จีบี แพลนเนอร์ ,14.หจก. เค จี เอส โซลูชั่น,15.บจก. ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส ,16.บจก. ขอนแก่นดีล ,17.บจก. ก.เข็มเพ็ชร์วิศวกรรม 1.บจก. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ราคา 995,100.- บาท, 2.บจก. ยูเอฟโอ ราคา 872,050.- บาท, 3.บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ราคา 791,800.- บาท บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ราคา 791,800.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.18/2565 ลว.30/3/2565
19 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื่นหรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เครื่อง 1,043,126.23 1,044,000.00 e-bidding 1.หจก. โชคศิริ ซัพพลาย,2.หจก. ซีที พาณิชย์,3.หจก. เอเอ63กรุ๊ป,4.บจก. ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น ,5.บจก. เค.ที.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง ,6.บจก. สยามไตรเทควิศวกรรม ,7.บจก. เฮงสูง ,8.บจก. เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ,9.บจก. เค แอนด์ พี ซินเซียริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง ,10.บจก. เดสพาซีโต บูล ,11.บจก. เพรพพาเรชั่น แอนด์ โซลูชั่น ซิสเต็ม ,12.บจก. แอร์โก้ โปร-เทค ,13.บจก. ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ,14.บจก. วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ,15.บจก. ฟาโร คอนสตรัคชั่น ,16.บจก. เจ.เอส. คอนสตรัคชั่น (2456) ,17.หจก. โปรเคมเมค,18.หจก. ว.เทพมงคล (วีทีเอ็ม),19.บจก. เพอร์เฟคท์ ซายน์ ,20.บจก. บอสวิน เอ็กซ์พี ,21.บจก. ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม ,22.บจก. นพพรหมจักร์ ,23.หจก. ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วิส,24.หจก. เอ็มเอ็น เพ็นท์,25.บจก. แพน-ไทคูณ ,26.บจก. ภัทรณชัย กรุ๊ป ,27.บจก. รูทเทค โซลูชั่น ,28.หจก. ที ดับเบิ็ลยู เซลล์แอนด์เซอร์วิส,29.หจก. กิตติเครื่องเย็น,30.บจก. โพธิ์ทอง-เทค ,31.หจก. สรวิศ,32.บจก. ภูทะเล ,33.บจก. เอฟเอชเอฟ คอนดิชั่นเนอร์,34.หจก.ที เค แอร์,35.หจก. ศรีนิตย์สุรินทร์,36.บจก. ช.เกียรติทิพย์ ,37.หจก. เฟิร์สแอร์ 2017,38.หจก. ดีทรัพย์ อินเตอร์เทรดดิ้ง,39.หจก. เอ็น พี ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์,40.บจก. ไพรัชแอร์ ,41.บจก. เอ็มแอนด์อี สยาม ,42.หจก. ท่าซักเซอร์วิส,43.หจก. ธรรมเรียงเจริญ เซอร์วิส,44.ร้าน ประสงค์การค้า 1.บจก. โชคศิริ ซัพพลาย ราคา 1,012,100.00 บาท, 2.บจก. ซีที พาณิชย์ ราคา 1,020,000.00 บาท, 3.บจก. เฮงสูง ราคา 910,600.00 บาท (ไม่ผ่าน), 4.บจก. เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ราคา 1,029,500.00 บาท (ไม่ผ่าน), 5.บจก. แอร์โก้ โปร-เทค ราคา 1,041,254.00 บาท (ไม่ผ่าน), 6.บจก. ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 1,018,000.00 บาท (ไม่ผ่าน), 7.บจก. ดีอาร์ โปรดักท์เซอร์วิส ราคา 974,500.00 บาท (ไม่ผ่าน),8.หจก.ที เค แอร์ ราคา 987,600.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก. โชคศิริ ซัพพลาย ราคา 1,012,100.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.6/2565 ลว.19/1/2565
20 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง 660,000.00 660,000.00 e-bidding 1.หจก. เอเอ63กรุ๊ป,2.บจก. สหธุรกิจ ,3.บจก. เอกซ์คอม โอเอ ,4.บจก. อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม ,5.บจก. เท็น ซอฟท์ ,6.บจก. แอมโปไมโครซิส ,7.บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ ,8.บจก. เดสพาซีโต บูล ,9.บจก. คอมพ์แคส เทคโนโลยี ,10.บจก. ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี ,11.บจก. ติงค์ บิตท์ ,12.บจก. เอ็กซ์ทรูด โปรดั๊กชั่น ,13.บจก. วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ,14.บจก. ทีจีเอ็น ไอทีโซลูชั่น ,15.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ,16.บจก. เอสวีโอเอ (มหาชน),17.บจก. โอเพ่น เทคโนโลยี่ (มหาชน),18.หจก. ทีปกร 2014,19.บจก. เมทเวิร์กซ์ อินโนเวชั่น ,20.บจก. เพอร์เฟคท์ ซายน์ ,21.บจก. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท ,22.บจก. บอสวิน เอ็กซ์พี ,23.บจก. ไดมอนด์ พีเพิล ,24.บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น ,25.บจก. สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ ,26.หจก. แปซิฟิก พลัส ไอที,27.บจก. เจ.เอส.บี.199เซอร์วิส ,28.หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 1.บจก. ติงค์ บิตท์ ราคา 657,000.- บาท, 2.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 558,540.- บาท, 3.บจก. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท ราคา 657,000.- บาท, 4.บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น ราคา 658,050.- บาท (ไม่ผ่าน), 5.บจก. สุรินทร์โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 648,900.- บาท บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 558,540.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.4/2565 ลว.10/1/2565
21 เครื่องทอดสุญญากาศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 649,133.33 650,000.00 e-bidding 1.หจก. เอเอ63กรุ๊ป,2.บจก. จรัญเอสโซซิเอทส์ ,3.บจก. มาร์ช คูล อินดัสทรี ,4.บจก. จักรทอง โซอิ้งแมชชีน ,5.บจก. คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง ,6.บจก. เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ โซลูชั่นส์ ,7.บจก. เดสพาซีโต บูล ,8.บจก. เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น ,9.บจก. วิธวินท์ เทรดดิ้ง ,10.บจก. ชัยรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง ,11.บจก. ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม ,12.หจก. พี.เอส.เอ.21,13.บจก. เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก. จรัญเอสโซซิเอทส์ ราคา 614,000.-บาท, 2.บจก. มาร์ช คูล อินดัสทรี ราคา 588,500.-บาท, 3.บจก. คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 527,399.-บาท, 4.หจก. พี.เอส.เอ.21 ราคา 466,000.-บาท หจก. พี.เอส.เอ.21 ราคา 466,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.24/2565 ลว.3/5/2565
22 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 107 เครื่อง 607,581.00 620,600.00 e-bidding 1.หจก. ชัชฎาบิซิเนส,2.หจก. โชคศิริ ซัพพลาย,3.บจก. ซอยล์เทสติ้งสยาม ,4.บจก. คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด ,5.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ,6.บจก. ดิจิตอล ซิสเท็มส์ ,7.บจก. เอ็กซ์เท็น ,8.บจก. จักรทอง โซอิ้งแมชชีน ,9.บจก. ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) ,10.บจก. ซี บี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ,11.บจก. แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส ,12.บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ ,13.บจก. รุ่งอรุณกรุ๊ป(2006) ,14.บจก. มินท์คอร์ปอเรชั่น ,15.บจก. เดสพาซีโต บูล ,16.บจก. โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด ,17.บจก. มิท เทคโนโลยี ,18.บจก. คอมพ์แคส เทคโนโลยี ,19.บจก. เจวาย กรุ๊ป ,20.บจก. เก้าดี สมาร์ท โปรเฟสชั่นนัล ,21.บจก. เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น ,22.บจก. วีฟอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ,23.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ,24.บจก. โอเพ่น เทคโนโลยี่ (มหาชน),25.หจก. ทีปกร 2014,26.บจก. บี.บี.เค.อินดัสตรี ,27.บจก. ชูโฟทิค ,28.บจก. ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล ,29.บจก. โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่น ซิสเต็ม ,30.บจก. แมนทราสเมนด์ เอเนอยี่ ,31.หจก. ซีซองคาล์ม แอนด์ เฟรนด์,32.บจก. เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ ,33.บจก. แพรวา พลัส ,34.บจก. วิซ เวนเดอร์ ,35.บจก. เพาเวอร์ สมาร์ท ซัพพลาย ,36.บจก. พีเอ็นเอ็น บิสซิเนส กรุ๊ป ,37.หจก. แสงศิลา (เอส.เอส.แอล),38.หจก. แปซิฟิก พลัส ไอที,39.บจก. อินโนคราฟท์ ,40.บจก. รอยัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส ,41.บจก. ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 2012 ,42.ร้าน มณี,43.ร้าน สตาร์ท ซัพพลาย 1.หจก. โชคศิริ ซัพพลาย ราคา 315,000.-บาท, 2.บจก. ซอยล์เทสติ้งสยาม ราคา 420,000.-บาท, 3.บจก. คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด ราคา 167,384.38 บาท, 4.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 280,500.50 บาท, 5.บจก. ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) ราคา 384,686.40 บาท, 6.บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ ราคา 350,000.-บาท, 7.บจก. โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด ราคา 274,776.-บาท, 8.บจก. คอมพ์แคส เทคโนโลยี ราคา 389,789.-บาท, 9.บจก. เก้าดี สมาร์ท โปรเฟสชั่นนัล ราคา 498,031.50 บาท, 10.บจก. เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั่น ราคา 501,493.-บาท, 11.บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 164,865.60 บาท, 12.หจก. ทีปกร 2014 ราคา 449,400.-บาท (ไม่ผ่าน), 13.หจก. ซีซองคาล์ม แอนด์ เฟรนด์ ราคา 398,000.-บาท, 14.บจก. แพรวา พลัส ราคา 587,340.-บาท, 15.บจก. เพาเวอร์ สมาร์ท ซัพพลาย ราคา 334,170.-บาท (ไม่ผ่าน), 16.หจก. แปซิฟิก พลัส ไอที ราคา 300,000.-บาท, 17.บจก. อินโนคราฟท์ ราคา 219,350.-บาท บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น ราคา 164,865.60 บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.29/2565 ลว.28/6/2565
23 ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 ชุด 0.00 406,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น ราคา 405,999.94- บาท หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น ราคา 405,999.94- บาท เสนอราคารายเดียว 06530651100002 ลว.29/10/2564
24 โต๊ะเขียนแบบ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 ตัว 0.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 149,800.- บาท หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 149,800.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100004 ลว.22/11/2564
25 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 เครื่อง 0.00 308,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 307,839.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 307,839.- บาท เสนอราคารายเดียว 05150651100002 ลว.14/10/2564
26 ชุดวัด COD (Basic Unit) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 0.00 181,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แล็บ เอ็กซเพิร์ทจำกัด ราคา 181,900.- บาท บจก. แล็บ เอ็กซเพิร์ทจำกัด ราคา 181,900.- บาท เสนอราคารายเดียว 04010651100002 ลว.4/11/2564
27 เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศและเติมก๊าซไนโตรเจน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 0.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แพ็คกิ้งไทย ราคา 169,702.- บาท บจก. แพ็คกิ้งไทย ราคา 169,702.- บาท เสนอราคารายเดียว 04010651100011 ลว.25/11/2564
28 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เครื่อง 0.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 116,362.50 บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 116,362.50 บาท เสนอราคารายเดียว 05150651100001 ลว.14/10/2564
29 กระดานไม้ก๊อก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 อัน 0.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 54,570.- บาท บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 54,570.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100001 ลว.25/11/2564
30 โต๊ะปฏิบัติการศิลปะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 ตัว 0.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 72,225.- บาท บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 72,225.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100001 ลว.25/11/2564
31 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง 0.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 73,500.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 73,500.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100002 ลว.27/10/2564
32 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เครื่อง 0.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 79,180.- บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 79,180.- บาท เสนอราคารายเดียว 01010651100001 ลว.15/10/2564
33 เก้าอี้ปฏิบัติการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ตัว 0.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 53,500.- บาท บจก. รู้ดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 53,500.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100001 ลว.25/11/2564
34 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 เครื่อง 0.00 62,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 62,300.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 62,300.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100002 ลว.27/10/2564
35 ชุดโต๊ะทำงานตัวแอล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด 0.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี ราคา 54,998.- บาท บจก. เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี ราคา 54,998.- บาท เสนอราคารายเดียว 03010651100002 ลว.3/11/2564
36 เก้าอี้เขียนแบบ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 ตัว 0.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 52,965.- บาท หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 52,965.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100004 ลว.22/11/2564
37 เครื่องรีดร้อน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง 0.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แมส รีพับบลิค ราคา 35,203.- บาท บจก. แมส รีพับบลิค ราคา 35,203.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100005 ลว.25/11/2564
38 เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 0.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สยามเรปแรป (สำนักงานใหญ่) ราคา 39,020.- บาท บจก. สยามเรปแรป (สำนักงานใหญ่) ราคา 39,020.- บาท เสนอราคารายเดียว 02010651100003 ลว.1/12/2564
39 เก้าอี้เลคเซอร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ตัว 0.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี ราคา 21,400.- บาท บจก. เอส พี แอดวานช์ เทคโนโลยี ราคา 21,400.- บาท เสนอราคารายเดียว 03010651100001 ลว.3/11/2564
40 ตู้เก็บสารเคมีแบบทึบ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตู้ 0.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 16,500.- บาท หจก. เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา 16,500.- บาท เสนอราคารายเดียว 01010651100002 ลว.15/10/2564
41 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง 0.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 15,536.40- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 15,536.40- บาท เสนอราคารายเดียว 07510651100001 ลว.9/12/2564
42 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง 0.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 13,963.50 บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 13,963.50 บาท เสนอราคารายเดียว 05150651100002 ลว.14/10/2564

   ทั้งหมด 42 รายการ