รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้รับแบบ
ผู้เสนอราคา/ราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่สัญญา
1 จ้างก่อสร้างถนน พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 40,000,000.00 40,000,000.00 e-bidding 1.บจก.กรีนทั้มบ์ 2.บจก.ปาล์ม คอน 3.บจก.ซี เจ ซี กรุ๊ป 4.บจก.ไบร์ท แอนด์ ไบร์ทเทอร์ 5.บจก.วนวัฒน์ แสตนเลส สตีล 6.บจก.ไอคอน สมาร์ท 7.บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ 8.บจก.เดสพาซีโต บูล 9.บจก.บี วาย เค ก่อสร้าง 10.บจก.ยูเนี่ยน แปลน 11.บจก.ซีวายดับเบิลยู ดีไซน์ สตูดิโอ 12.บจก.นิลแสงศักดิ์ 13.บจก.ชิณโชติ บิวดิ้ง 14.บจก.พัฒนโชติ การโยธา 15.หจก.เอ็น.เค. สถาปัตย์ 16.หจก.สุพัฒณา99 17.บจก.พิษณุนนท์ 18.บจก.พงศ์พัฒนชัย 19.หจก.สุดคณา 20.บจก.มะลิทอง21.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 22.หจก.สุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง 23.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 24.ชัยพัฒนศุภกิจ 25.หจก.ธนูเพชร โยธาการ 26.หจก.เค เจ ก่อสร้าง 27.บจก.ชินาภัค คอนกรีต 28.บจก.สมาร์ท แคนน่อน 29.บจก.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ 30.บจก.ชุมราษฎร์ วิศวกรรม 1.บจก.ปาล์ม คอน จำกัด ราคา 38,808,752.36 บาท 2.บจก.นิลแสงศักดิ์ จำกัด ราคา 38,927,238.00 บาท 3.บจก.พัฒนโชติ การโยธา จำกัด ราคา 32,962,682.87 บาท 4.บจก.มะลิทอง จำกัด ราคา 36,974,186.68 บาท 5.บจก.ชินาภัค คอนกรีต จำกัด ราคา 38,888,888.88 บาท บจก.พัฒนโชติ การโยธา จำกัด ราคา 32,962,682.87 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.19/2563 ลว.21/5/2563
2 ปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 4,998,163.47 5,000,000.00 e-bidding 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ 2.หจก.ฉันธไมตรี วิศวกรรม 3.หจก.เพชรร้อยแสง 4.หจก.วุฒิกร เทรดดิ้ง 5.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 6.บจก.อัลโร สเปคเชียลลิสท์ 7.บจก.โมเดิร์น 456 8.บจก.ช.สิทธิผล 9.บจก.โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 10.บจก.เควสโก้ 11.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง 12.บจก.จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น 13.บจก.แมทท์ เคมมี่ 14.บจก.บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม 15.บจก.เดสพาซีโต บูล 16.บจก.เจวาย กรุ๊ป 17.บจก.คล่องชาญวัฒนา 18.บจก.แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส 19.บจก.นครอินทร์วัฒนา 20.บจก.เอสบี อิเล็คทริค21.บจก.เอ็น.เค.มัลติกรุ๊ป 22.พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 23.หจก.สุพัฒณา99 24.หจก.เอ็มเอ็น เพ็นท์ 25.บจก.มะลิทอง 26.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 27.หจก.สุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง 28.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 29.ชัยพัฒนศุภกิจ 30.บจก.หงษ์ทอง การช่าง 2016 1.บจก.อัลโร สเปคเชียลลิสท์ จำกัด ราคา 4,689,999.00 บาท 2.บจก.ช.สิทธิผล จำกัด ราคา 3,840,000.00 บาท 3.บจก.โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 4,506,000.00 บาท 4.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 4,800,000.00 บาท 5.บจก.แมทท์ เคมมี่ จำกัด ราคา 4,788,752.12 บาท 6.บจก.คล่องชาญวัฒนา จำกัด ราคา 4,489,145.09 บาท 7.บจก.เอ็น.เค.มัลติกรุ๊ป จำกัด ราคา 4,320,348.75 บาท 8.พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 4,200,009.00 บาท บจก.ช.สิทธิผล จำกัด ราคา 3,840,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.9/2563 ลว.20/4/2563
3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 184 เครื่อง 4,047,852.80 4,048,000.00 e-bidding 1.บจก.สหธุรกิจ 2.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3.บจก.เอกซ์คอม โอเอ 4.บจก.อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม 5.บจก.เท็น ซอฟท์ 6.บจก.ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 7.บจก.ซิสเต็มส์ ดอท คอม 8.บจก.แอมโปไมโครซิส 9.บจก.ทรีโอ แอคเซส 10.บจก.โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด 11.บจก.ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค 12.บจก.เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า 13.บจก.ซูเพิร์บ คอมพ์ 14.บจก.กู้ดเดย์ 15.บจก.ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ 16.บจก.ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี 17.บจก.อะจินิกซ์ เทคโนโลยี 18.บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น 19.บจก.แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท20.บจก.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล 21.บจก.เอ็นพี คอนเน็ค 22.บจก.วิซ เวนเดอร์ 23.บจก.ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น 24.บจก.บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น 25.บจก.ทริพเพิล ที อินดัสเทรียล เอ็นจิเนียริ่ง 26.บจก.เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น 27.แปซิฟิก พลัส ไอที 28.หจก.สิณารัตน์ก่อสร้าง 29.บจก.เจ.เอส.บี.199เซอร์วิส 1.บจก.ซิสเต็มส์ ดอท คอม ราคา 4,047,000.00 บาท 2.บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 3,922,620.00 บาท บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น ราคา 3,921,960.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.23/2563 ลว. 25/5/2563
4 ชุดปฏิบัติการแบบจำลองการทำงานการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Automotive Simulation Modle ASM)ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 3,500,000.00 3,500,000.00 e-bidding 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น 2.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 3.บจก.เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 4.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น ราคา 3,477,500.00 บาท 2.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ ราคา 3,495,500.00 บาท บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น ราคา 3,477,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.22/2563 ลว. 19/5/2563
5 ชุดทดลองระบบการแปลงผันพลังงานในระบบราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 3,500,000.00 3,500,000.00 e-bidding 1.หจก.ธรรมาธิปไตย๙ 2.บจก.เดสพาซีโต บูล 3.บจก.อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ 4.บจก.แพน ไดแด็กติก 5.เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ 6.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก.อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ ราคา 3,498,500.00 บาท 2.เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ ราคา 3,496,500.00 บาท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ ราคา 3,496,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.12/2563 ลว. 22/4/2563
6 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,993,110.00 3,000,000.00 e-bidding 1.บจก.โซเพ็ค 2.บจก.สหธุรกิจ 3.บจก.เค.เอส.แอล.ออฟฟิซ เฟอร์นิเจอร์ 4.บจก.สมาร์ทคอม ไอเดียส์ 5.บจก.เดสพาซีโต บูล 6.บจก.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)7.บจก.ฮิโรโกะ (ประเทศไทย) 8.บจก.เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990)9.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 10.หจก. ดีทรัพย์รุ่งเรืองร้อยเอ็ด 11.บจก.เมอร์รี่แฟร์ (ประเทศไทย) 12.บจก.เค.พี.ที.กลอรี่ 13.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก.สมาร์ทคอม ไอเดียส์ ราคา 2,974,565.00 บาท (ไม่ผ่าน) 2.บจก.ฮิโรโกะ (ประเทศไทย) ราคา 2,925,000.00 บาท 3.บจก.เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) ราคา 2,993,100.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.ฮิโรโกะ (ประเทศไทย) ราคา 2,925,000.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.15/2563 ลว. 28/4/2563
7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 2,999,900.00 3,000,000.00 e-bidding 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ 2.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 3.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง 4.บจก.ริว่าโคลด์ (นอร์ธเธิร์น) 5.บจก.เดสพาซีโต บูล 6.บจก.เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น 7.บจก.ระพี โซลูชั่น 8.บจก.เจวาย กรุ๊ป 9.บจก.คล่องชาญวัฒนา 10.บจก.นครอินทร์วัฒนา 11.ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น 12.บจก.อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย 13.บจก.ชิณโชติ บิวดิ้ง 14.บจก.เนโร เอ็นจิเนียริ่ง 15.พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 16.หจก.สุพัฒณา99 17.หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม 18.บจก.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 19.บจก.มุมทอง 20.บจก.ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์)21.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 22.บจก.รูท 168 ครีเอชั่น 23.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 24.ชัยพัฒนศุภกิจ 25.หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง 26.หจก. ซี.เอ็ม.โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนต์ 27.บจก.สมาร์ท แคนน่อน 28.บจก.ที.อาร์.แล็บ เอ็นจิเนียริ่ง 1.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ราคา 2,619,000.00 บาท 2.บจก.เนโร เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 2,819,900.00 บาท บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ราคา 2,619,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.18/2563 ลว.18/5/2563
8 ชุดระบบควบคุมมัลติฟังชั่นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Automation and Process Control Engineering 4.0 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 2,354,000.00 2,354,000.00 e-bidding 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น 2.บจก.เดสพาซีโต บูล 3.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 4.บจก.วันเบสท์ อินดัสทรี 5.หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 6.หจก.ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค 7.บจก.แพน ไดแด็กติก 8.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ 9.หจก.เบส พีซี 1.บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น ราคา 2,321,900.00 บาท 2.บจก.ไทยเมชูริ่ง อินสตรูเม้นท์ ราคา 2,351,000.00 บาท บจก.พีทีเอส คอมบิเนชั่น ราคา 2,321,900.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.13/2563 ลว. 22/4/2563
9 ปรับปรุงโรงอาหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding 1.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 2.บจก.เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง 3.บจก.วี ที เอส เดคคอเรท 4.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง 5.บจก.คอนเซพท์ บี. 6.บจก.เดสพาซีโต บูล 7.บจก.เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น 8.บริษ้ท ระพี โซลูชั่น 9.บจก.เจวาย กรุ๊ป 10.บจก.ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น 11.บจก.คล่องชาญวัฒนา 12.บริษัทนครอินทร์วัฒนา 13.ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น 14.บจก.จำเป็นต้องก่อสร้าง 15.บจก.ชิณโชติ บิวดิ้ง 16.หจก. สุพัฒณา99 17.หจก. ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม 18.บจก.วีพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 19.บจก.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 20.บจก.เบญจะพลากูล21.บจก.หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ 22.บจก.มุมทอง 23.บจก.ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) 24.หจก. สุดคณา 25.บจก.ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนียแอนด์ซัพพลาย 26.บจก.ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น 27.บจก.รูท 168 ครีเอชั่น 28.หจก.สุรินทร์อุไรรัตน์ก่อสร้าง 29.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 30.ชัยพัฒนศุภกิจ 31.หจก. สยามท่าพระก่อสร้าง 32.หจก. ธนูเพชร โยธาการ 33.บจก.ชินาภัค คอนกรีต 34.บจก.สมาร์ท แคนน่อน 35.บจก.เมก้า ซีวิล 1.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 1,898,950.00 บาท 2.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ราคา 1,765,000.00 บาท 3.บจก.ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น ราคา 1,790,000.00 บาท 4.บริษัทนครอินทร์วัฒนา ราคา 1,639,000.00 บาท 5.บจก.จำเป็นต้องก่อสร้าง ราคา 1,973,060.00 บาท 6.บจก.ชิณโชติ บิวดิ้ง ราคา 1,720,000.00 บาท 7.หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม ราคา 1,995,000.00 บาท 8.บจก.หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ ราคา 1,424,170.00 บาท 9.บจก.รูท 168 ครีเอชั่น ราคา 1,760,000.00 บาท บจก.หนึ่งสองสามสี่ เน็กซ์ ราคา 1,424,170.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ. 20/2563 ลว. 5/5/2563
10 ปรับปรุงห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 1,999,100.00 2,000,000.00 e-bidding 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ 2.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 3.บจก.โมเดิร์น 456 4.ไอ.ซี.โอ.กรุ๊ป 5.บจก.วี ที เอส เดคคอเรท 6.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง 7.บจก.เจเอ็นเอสโปรดักส์ชั่น 8.บจก.เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส 9.บจก.เดสพาซีโต บูล 10.บจก.เจ.เอส.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เดคคอร์เรชั่น 11.บจก.เจวาย กรุ๊ป 12.บจก.คล่องชาญวัฒนา 13.บจก.แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพร์ส 14.บจก.ชิณโชติ บิวดิ้ง 15.บจก.คำหวาน กรุ๊ป 16.บจก.วันหนึ่งวิศวกรรม 17.บจก.เอ็น.เค.มัลติกรุ๊ป 18.หจก.สุพัฒณา99 19.หจก.ช. ชนฑกานต์ 20.บจก.มุมทอง21.หจก.เอ็มเอ็น เพ็นท์ 22.บจก.ทริปเปิล พี พลัส 23.บจก.มะลิทอง 24.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 25.บจก.โปรเฟสชั่นแนล ซิสเท็มส์ 26.บจก.ศักรินทร์ ก่อสร้าง 2017 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคา 1,785,801.11 บาท 2.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,789,000.00 บาท 3.บจก.โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 1,850,000.00 บาท 4.บจก.เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคา 1,693,100.00 บาท 5.บจก.เจวาย กรุ๊ป จำกัด ราคา 1,837,000.00 บาท 6.บจก.คล่องชาญวัฒนา จำกัด ราคา 1,669,145.09 บาท 7.บจก.เอ็น.เค.มัลติกรุ๊ป จำกัด ราคา 1,782,900.00 บาท บจก.คล่องชาญวัฒนา จำกัด ราคา 1,669,145.09 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.8/2563 ลว. 22/4/2563
11 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับรถไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,979,900.00 1,979,900.00 e-bidding 1.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 2.บจก.เดสพาซีโต บูล 3.บจก.วีคอมเมิร์ซคลิก 4.บจก.เพคซ่า กรุ๊ป 5.เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ 6.หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง 1.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ราคา 1,971,400.00 บาท 2.บจก.วีคอมเมิร์ซคลิก ราคา 1,976,700.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ราคา 1,971,400.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.16/2563 ลว. 28/4/2563
12 ชุดทดลองระบบบัสบาร์แบบมีเพาเวอร์อนาไลเซอร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,960,000.00 1,960,000.00 e-bidding 1.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 2.บจก.ไมนด์ ดีไซน์ 3.บจก.วีคอมเมิร์ซคลิก 4.บจก.มาร์เก็ตติ้ง โปรเกรส แอนด์ เซอร์วิส 5.บจก.เพคซ่า กรุ๊ป 1.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ราคา 1,951,500.00 บาท 2.บจก.วีคอมเมิร์ซคลิก ราคา 1,960,000.00 บาท (ไม่ผ่าน) 3.บจก.เพคซ่า กรุ๊ป ราคา 1,954,500.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ราคา 1,951,500.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.17/2563 ลว. 28/4/2563
13 ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อมูลวิทยาศาสตร์ดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 1,899,200.00 1,900,000.00 e-bidding 1.บจก.จรัญเอสโซซิเอทส์ 2.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3.บจก.อาย ไซน์ 4.บจก.เดสพาซีโต บูล 5.บจก.ซีที พลัส 6.บจก.อินโฟเทคพลัส 1.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 1,898,950.00 บาท 2.บจก.ซีที พลัส ราคา 1,900,000.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 1,898,950.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.26/2563 ลว. 16/6/2563
14 เครื่องบดตัวอย่าง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 1,554,200.00 1,554,200.00 e-bidding 1.บจก.จรัญเอสโซซิเอทส์ 2.บจก.กิบไทย 3.บจก.เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง 4.บจก.เอฟเอ็นบี แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์ โซลูชั่นส์ 5.บจก.เอสพีซี อาร์ที 6.บจก.มิท เทคโนโลยี 7.บจก.วีเทค อินโนเวชั่น 8.บจก.มีโดส 9.หจก.พี.เอส.เอ.21 10.หจก.ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส 11.บจก.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย 12.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 1.บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 1,551,500.00 บาท 2.บจก.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย ราคา 1,554,175.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 1,551,500.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.10/2563 ลว. 30/4/2563
15 ชุดทดลองการติดตั้งอุปกรณ์ในอาคารแบบสมาร์ทโฮม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding 1.บจก.เอ็ม เอส อาร์ เทรดดิ้ง 2.บจก.ออโต ไดแด็กติก 3.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 4.บจก.แกรนด์ ดิจิตอล 5.บจก.ริชเทค 888 6.บจก.พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 7.หจก.เอสทีซี เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 8.หจก.ไทยเทอร่า เอนเนอยี่ 1.บจก.ออโต ไดแด็กติก ราคา 1,492,000.00 บาท 2.บจก.พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส ราคา 1,495,000.00 บาท (ไม่ผ่าน) บจก.ออโต ไดแด็กติก ราคา 1,492,000.00 บาท เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว สัญญา ธบ.25/2563 ลว. 28/5/2563
16 เครื่องวัดดิจิตอลมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง 815,700.00 815,700.00 e-bidding 1.หจก.ภูชิตชัย เทรดดิ้ง 2.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 3.บจก.โปรมาสเตอร์ 4.บจก.ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ 5.บจก.เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง 6.บจก.ออโต ไดแด็กติก 7.บจก.เอสพีซี อาร์ที 8.บจก.เฮ้าส์ ซินเนอร์จี 9.บจก.แม็กโครแมช 10.บจก.เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม 11.บจก.มีโดส 12.บจก.พี.ซี.เมดิคอล มาร์เก็ตติ้ง 13.เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยี่ส์ 14.บจก.ดิจิตอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม 1.บจก.ออโต ไดแด็กติก ราคา 811,000.00 บาท 2.บจก.เฮ้าส์ ซินเนอร์จี ราคา 813,700.00 บาท บจก.ออโต ไดแด็กติก ราคา 811,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด สัญญา ธบ.11/2563 ลว. 17/4/2563
17 ชุดปฏิบัติการสอนคหกรรมศาสตร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แสงเอกซัพพลายส์ ราคา 495,000.00 บาท บจก.แสงเอกซัพพลายส์ ราคา 495,000.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100065 ลว.23/3/2563
18 ตู้แช่ติดลบแบบลมเย็น (Air Blast Freezer)แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาร์ชคูล อินดัสทรี ราคา 481,500.00 บาท บจก.มาร์ชคูล อินดัสทรี ราคา 481,500.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100063 ลว.23/3/2563
19 เครื่องวัดความหนืด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 272,900.00 272,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 272,900.00 บาท บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 272,900.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100061 ลว.23/3/2563
20 เครื่องทำไอศครีม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ราคา 259,999.30 บาท บจก.พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ราคา 259,999.30 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100059 ลว.23/3/2563
21 ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไคเนติคส์ คอร์เปอเรชั้น ราคา 188,855.00 บาท บจก.ไคเนติคส์ คอร์เปอเรชั้น ราคา 188,855.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100058 ลว.23/3/2563
22 เครื่องทดสอบคุณภาพน้ำภาคสนาม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 157,500.00 157,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 157,500.00 บาท บจก.เอสพีซี อาร์ที ราคา 157,500.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100057 ลว.23/3/2563
23 เครื่องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า (Shaker water bath) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 0.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย ราคา 95,000.00 บาท บจก.ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย ราคา 95,000.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100062 ลว.23/3/2563
24 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 0.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 18,600.00 บาท บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ ราคา 18,600.00 บาท เสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อที่ ใบสั่งที่ 04010631100066 ลว.23/3/2563

   ทั้งหมด 24 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.