:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 4/1/2556 ซ26/2556 4/1/2556 16/1/2556 4/1/2556 16/1/2556 18/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 4/1/2556 ซ25/2556 4/1/2556 16/1/2556 4/1/2556 16/1/2556 18/1/2556
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  28/12/2555 E(จ)1_2556 28/12/2555 4/1/2556 28/12/2555 4/1/2556 7/1/2556 23/1/2556
 ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำนวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 26/12/2555 ซ24/2556 26/12/2555 11/1/2556 26/12/2555 11/1/2556 14/1/2556
 ซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 26/12/2555 ซ23/2556 26/12/2555 11/1/2556 26/12/2555 11/1/2556 14/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด 25/12/2555 ซ22/2556 25/12/2555 10/1/2556 25/12/2555 10/1/2556 11/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 25/12/2555 ซ21/2556 25/12/2555 10/1/2556 25/12/2555 10/1/2556 11/1/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด 21/12/2555 ซ18_2555
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบป้องกันเครือข่ายของไฟร์วอลล์ จำนวน 1 งาน 20/12/2555 จ.1/2556
 จ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 19/12/2555 จ.2/2556 19/12/2555 4/1/2556 19/12/2555 4/1/2556 3/1/2556 7/1/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด 3/12/2555 ซ11/2556
 ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องเรียงกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง 3/12/2555 ซ6/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเคลื่อนที่และการชนของวัตถุใน 2 มิติ จำนวน 1 ชุด 29/11/2555 ซ7/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.