:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (เพ่ิ่มเติม) 23/12/2556 พ20_2557
 สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ชนิด Flame Atomizer แบบแหล่งกำเนิดแสงต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 18/12/2556 22_2557 18/12/2556 7/1/2557 18/12/2556 7/1/2557 6/1/2557 8/1/2557
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ขนมอบ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 18/12/2556 21_2557 18/12/2556 6/1/2557 18/12/2556 6/1/2557 8/1/2557
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 13/12/2556 20_2557 13/12/2556 25/12/2556 13/12/2556 25/12/2556 26/12/2556
 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางน้ิว จำนวน 2 เครื่อง 13/12/2556 19_2557 13/12/2556 25/12/2556 13/12/2556 25/12/2556 26/12/2556
 สอบราคาซื้อ STORAGE SCOPE 4 CHANNEL จำนวน 1 เครื่อง 13/12/2556 18_2557 13/12/2556 25/12/2556 13/12/2556 25/12/2556 26/12/2556
 สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 12/12/2556 17_2557 12/12/2556 23/12/2556 12/12/2556 23/12/2556 25/12/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองโต๊ะแรง (Force Table) จำนวน 3 ชุด 12/12/2556 16_2557 12/12/2556 23/12/2556 12/12/2556 23/12/2556 25/12/2556
 สอบราคาจ้างถมดินและบดดินลูกรัง อาคารเรียนรวม 3 และอาคารศูนย์การศึกษาการพัฒนาและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 12/12/2556 จ 2_2557 12/12/2556 23/12/2556 12/12/2556 23/12/2556 19/12/2556 25/12/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง 12/12/2556
 สอบราคาซื้อชุดทดลองสนามแม่เหล็กของขดลวดเดี่ยว (Magnetic field of single coils) จำนวน 2 ชุด 22/11/2556 15_2557 22/11/2556 6/12/2556 22/11/2556 6/12/2556 11/12/2556
 สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง 20/11/2556 14_2557 20/11/2556 2/12/2556 20/11/2556 2/12/2556 4/12/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง 19/11/2556 13_2557 19/11/2556 29/11/2556 19/11/2556 29/11/2556 2/12/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.