:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 3 เครื่อง 21/2/2556 46_2556 21/2/2556 6/3/2556 21/2/2556 6/3/2556 7/3/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ครั้งที่ 3 21/2/2556 45_2556 21/2/2556 6/3/2556 21/2/2556 6/3/2556 7/3/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานไม้เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 20/2/2556 44_2556 20/2/2556 4/3/2556 20/2/2556 4/3/2556 6/3/2556
 ซื้อชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 20/2/2556 43_2556 20/2/2556 4/3/2556 20/2/2556 4/3/2556 6/3/2556
 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 14/2/2556 42_2556 14/2/2556 26/2/2556 14/2/2556 26/2/2556 28/2/2556
 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 รายการ 12/2/2556 41_2556 12/2/2556 22/2/2556 12/2/2556 22/2/2556 26/2/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ครั้งที่ 2 11/2/2556 37_2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด 4/2/2556 ซ27/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1/2/2556 ซ40/2556 1/2/2556 13/2/2556 1/2/2556 13/2/2556 15/2/2556
 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวมสูง 15 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ในส่วนที่เหลือ 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1/2/2556 E(จ)2_2556 1/2/2556 11/2/2556 19/2/2556 19/2/2556 12/2/2556 11/3/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 29/1/2556 39_2556 29/1/2556 8/2/2556 29/1/2556 8/2/2556 12/2/2556
 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 29/1/2556 38_2556 29/1/2556 8/2/2556 29/1/2556 8/2/2556 12/2/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 28/1/2556 37_2556 28/1/2556 7/2/2556 28/1/2556 7/2/2556 8/2/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.