:: รายงานแผนการจัดซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
รายงานแผนการจัดซื้อ/จ้าง

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงานและการจัดการพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 23/8/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 รายการ 23/8/2566
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน  8/8/2566
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 8/8/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดปฏิบัติการระบบกักเก็บพลังงานและการจัดการพลังงานสะอาดสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด  7/8/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน  27/7/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการของหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 7/7/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 20/6/2566
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงในห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 45 ชุด 31/5/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 26/5/2566
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบาลพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 1/5/2566
 ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบาลพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 1/5/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมแรงบิดถึงจุดหยุดนิ่งของเอซีดีซีแมคซีน แสดงผลด้วยฟังก์ชั่นกราฟฟิก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ จำนวน 1 ชุด 1/5/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมแรงบิดถึงจุดหยุดนิ่งของเอซีดีซีแมคซีน แสดงผลด้วยฟังก์ชั่นกราฟฟิก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ จำนวน 1 ชุด 21/4/2566
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบาลพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 21/4/2566

   ทั้งหมด 141 รายการ