:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศขายทอดตลาด

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศขายทอดตลาด ประกาศที่ รับเอกสาร ดูสถานที่ เสนอราคา
วันที่ ถึง
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 16/9/2563
 ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1,465 รายการ ( (ข) 4/2563) 1/9/2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 119 รายการ (ข)2/2563 27/8/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1,465 รายการ 13/8/2563 (ข) 4/2563 13/8/2563 1/9/2563 1/9/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ 6/8/2563 (ข) 3/2563 6/8/2563 16/9/2563 16/9/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 119 รายการ 6/8/2563 (ข) 2/2563 6/8/2563 26/8/2563 26/8/2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ข)1/2563 24/7/2563
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 2/7/2563 (ข) 1/2563 2/7/2563 23/7/2563 24/7/2563 24/7/2563
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ (ข)3/2562 3/9/2562
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ 15/8/2562 (ข)3/2562 15/8/2562 3/9/2562 3/9/2562 3/9/2562
 ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472รายการ 15/8/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ (ข)2/2562 23/7/2562 (ข)2/2562 23/7/2562 14/8/2562 14/8/2562 14/8/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 894 รายการ (ข)1/2562 30/5/2562
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 894 รายการ 10/5/2562 (ข)1/2562 10/5/2562 30/5/2562 30/5/2562 30/5/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 311 รายการ (ข)1/2561 27/6/2561

   ทั้งหมด 38 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.