:: ประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศราคากลาง

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 ซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด 9/9/2563
 ซื้อวัสดุห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด  3/9/2563
 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน 25/8/2563
 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน 17/8/2563
 จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน  11/8/2563
 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 7/8/2563
 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ระบบ 7/8/2563
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดวัดอุณหภูมิ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด 1/7/2563
 จ้างก่อสร้างป้ายโรงแรม ป้ายหน้าอาคาร สวนข้างโรงแรม จำนวน 1 งาน ของอาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 17/6/2563
 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายและ Wifi อาคารเรียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/2563
 ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ระบบ 10/6/2563
 ซื้อเครื่องยกจอภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 9/6/2563
 จ้างก่อสร้างทำสวนกลางโรงแรม ของอาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน  28/5/2563
 ซื้อชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อมูลวิทยาศาสตร์ดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังวหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 19/5/2563
 ซื้อชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อมูลวิทยาศาสตร์ดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังวหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 21/4/2563
ราคากลาง

ราคากลาง/ราคามาตรฐาน/หลักเกณฑ์   ทั้งหมด 468 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.