:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด 22/3/2556 E(ซ)3_2556 22/3/2556 28/3/2556 18/4/2556 18/4/2556 29/3/2556 7/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานไม้เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 21/3/2556 53_2556 21/3/2556 1/4/2556 21/3/2556 1/4/2556 2/4/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 21/3/2556 52_2556 21/3/2556 1/4/2556 21/3/2556 1/4/2556 2/4/2556
 ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 20/3/2556 51_2556 20/3/2556 1/4/2556 20/3/2556 1/4/2556 29/3/2556 2/4/2556
 จ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 20/3/2556 j6_2556 20/3/2556 1/4/2556 20/3/2556 1/4/2556 29/3/2556 3/4/2556
 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 20/3/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 15/3/2556 50_2556 15/3/2556 1/4/2556 15/3/2556 1/4/2556 2/4/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จำนวน 4 ชุด 15/3/2556 49_2556 15/3/2556 27/3/2556 15/3/2556 27/3/2556 28/3/2556
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 8/3/2556 E(ซ)1_2556 8/3/2556 14/3/2556 27/3/2556 27/3/2556 15/3/2556 19/4/2556
 จ้างปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 8/3/2556 j5_2556 8/3/2556 20/3/2556 8/3/2556 20/3/2556 18/3/2556 22/3/2556
 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด 28/2/2556 47_2556 28/2/2556 11/3/2556 28/2/2556 11/3/2556 6/3/2556 12/3/2556
 จ้างต่อเติมห้องนิติกร อาคาร 4 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 27/2/2556 j4_2556 27/2/2556 12/3/2556 27/2/2556 12/3/2556 14/3/2556
 ประกาศเพิ่มเติมซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  26/2/2556 42_2556 4/3/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.