:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 12/7/2556 71_2556 12/7/2556 24/7/2556 12/7/2556 24/7/2556 25/7/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 11/7/2556 70_2556 11/7/2556 24/7/2556 11/7/2556 24/7/2556 26/7/2556
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/7/2556 E(ซ)9_2556 10/7/2556 15/7/2556 10/7/2556 15/7/2556 16/7/2556 8/8/2556
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 3/7/2556 Eซ8_2556 3/7/2556 8/7/2556 12/7/2556 12/7/2556 9/7/2556 31/7/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 26/6/2556 69_2556 26/6/2556 12/7/2556 26/6/2556 12/7/2556 3/7/2556 15/7/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด 18/6/2556 68_2556 18/6/2556 28/6/2556 18/6/2556 28/6/2556 1/7/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 18/6/2556 67_2556 18/6/2556 28/6/2556 18/6/2556 28/6/2556 1/7/2556
 สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 12/6/2556 จ.12_2556 12/6/2556 24/6/2556 12/6/2556 24/6/2556 20/6/2556 26/6/2556
 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม สูง 15 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ในส่วนที่เหลือ 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/6/2556 E(จ)4_2556 10/6/2556 18/6/2556 27/6/2556 27/6/2556 19/6/2556 9/7/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 10/6/2556
 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5/6/2556 E(ซ)7_2556 5/6/2556 10/6/2556 5/6/2556 10/6/2556 11/6/2556 4/7/2556
 สอบราคาซื้อระบบจัดทำสื่อการเรียนรู้และกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 28/5/2556 65_2556 28/5/2556 10/6/2556 28/5/2556 10/6/2556 7/6/2556 12/6/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 28/5/2556 64_2556 28/5/2556 7/6/2556 28/5/2556 7/6/2556 5/6/2556 11/6/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.