:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/10/2556 E(จ)1_2557 17/10/2556 24/10/2556 31/10/2556 31/10/2556 25/10/2556 22/11/2556
 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 9/10/2556 จ.1_2557 2/10/2556 14/10/2556 2/10/2556 14/10/2556 11/10/2556 16/10/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 3 จำนวน 26 ชุด 26/9/2556 76_2556 26/9/2556 7/10/2556 26/9/2556 7/10/2556 8/10/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 10 เครื่อง 3/9/2556 75_2556 3/9/2556 13/9/2556 3/9/2556 13/9/2556 16/9/2556
 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 30/8/2556 จ.14_2556 30/8/2556 11/9/2556 30/8/2556 11/9/2556 9/9/2556 16/9/2556
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/8/2556 E(จ)6_2556 27/8/2556 30/8/2556 6/9/2556 6/9/2556 2/9/2556 25/9/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง 20/8/2556 74_2556 20/8/2556 30/8/2556 20/8/2556 30/8/2556 26/8/2556 2/9/2556
 สอบราคาจ้างต่อเติมหลังคาโปร่งแสงหน้าอาคาร 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 16/8/2556 จ.13/2556 16/8/2556 27/8/2556 16/8/2556 27/8/2556 22/8/2556 30/8/2556
 ประกาศราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/8/2556 E(จ)5_2556 15/8/2556 20/8/2556 27/8/2556 27/8/2556 21/8/2556 12/9/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 16/7/2556 72_2556 16/7/2556 26/7/2556 16/7/2556 26/7/2556 29/7/2556
 ประกาศเพิ่มเ่ติมสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 16/7/2556
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)  16/7/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 15/7/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.