:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ว จำนวน 10 เครื่อง ครั้งที่ 2 28/1/2556 36_2556 28/1/2556 7/2/2556 28/1/2556 7/2/2556 8/2/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง 17/1/2556 ซ26/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 17/1/2556 ซ25/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 11/1/2556 ซ35/2556 11/1/2556 23/1/2556 11/1/2556 23/1/2556 25/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 11/1/2556 ซ34/2556 11/1/2556 23/1/2556 11/1/2556 23/1/2556 25/1/2556
 จ้างดูแลระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) จำนวน 1 งาน 10/1/2556 จ.3/2556 10/1/2556 21/1/2556 10/1/2556 21/1/2556 17/1/2556 22/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 10/1/2556 ซ33/2556 10/1/2556 22/1/2556 10/1/2556 22/1/2556 24/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองการทำงานระบบแสงสว่าง จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 9/1/2556 ซ31/2556 9/1/2556 21/1/2556 9/1/2556 21/1/2556 23/1/2556
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม จำนวน 5 ชุด ครั้งที่ 2 9/1/2556 ซ30/2556 9/1/2556 21/1/2556 9/1/2556 21/1/2556 23/1/2556
 ซื้อชุดทดลองการเคลื่อนที่และการชนของวัตถุใน 2 มิติ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 9/1/2556 ซ29/2556 9/1/2556 21/1/2556 9/1/2556 21/1/2556 23/1/2556
 ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 9/1/2556 ซ32/2556 9/1/2556 21/1/2556 9/1/2556 21/1/2556 23/1/2556
 ซื้อเครื่องเรียงกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 7/1/2556 ซ28/2556 7/1/2556 18/1/2556 7/1/2556 18/1/2556 21/1/2556
 ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด 7/1/2556 ซ27/2556 7/1/2556 17/1/2556 7/1/2556 17/1/2556 21/1/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.