:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 28/5/2556 63_2556 28/5/2556 7/6/2556 28/5/2556 7/6/2556 11/6/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม) 23/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงประกอบห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ชุด (เพิ่มเติม) 21/5/2556 62_2556 พ
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) 21/5/2556 E(ซ)6_2556 พ
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/5/2556 E (ซ)6_2556 20/5/2556 23/5/2556 6/6/2556 6/6/2556 27/5/2556 28/6/2556
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน 17/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงประกอบห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ชุด 15/5/2556 62_2556 15/5/2556 31/5/2556 15/5/2556 31/5/2556 3/6/2556
 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/5/2556 E(จ)3_2556 15/5/2556 23/5/2556 5/6/2556 5/6/2556 27/5/2556 21/6/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด 14/5/2556 61_2556 14/5/2556 31/5/2556 14/5/2556 31/5/2556 3/6/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จำนวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 14/5/2556 60_2556 14/5/2556 27/5/2556 14/5/2556 27/5/2556 28/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 14/5/2556 59_2556 14/5/2556 27/5/2556 14/5/2556 27/5/2556 28/5/2556
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 10/5/2556 58_2556 10/5/2556 23/5/2556 10/5/2556 23/5/2556 22/5/2556 27/5/2556
 สอบราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร จำนวน 4,150 ปก 26/4/2556 จ.10_2556 26/4/2556 9/5/2556 26/4/2556 9/5/2556 10/5/2556

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.