:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ห้องออดิทอเรียมพร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/3/2566 66037288651 B(ซ) 11/2566 23/3/2566 11/4/2566 12/4/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สร้างสื่อออนไลน์สำหรับการประชุมวิชาการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/3/2566 66037264328 B(ซ) 10/2566 23/3/2566 30/3/2566 31/3/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมและระบบจัดการแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยสมองกลฝังตัว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/3/2566 66037286513 B(ซ) 9/2566 15/3/2566 22/3/2566 23/3/2566
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมและระบบจัดการแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยสมองกลฝังตัว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 66037193043) 14/3/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมและระบบจัดการแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยสมองกลฝังตัว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/3/2566 66037193043 B(ซ) 9/2566 13/3/2566 20/3/2566 21/3/2566
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ห้องออดิทอเรียมพร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 66017568808) 10/3/2566
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมและระบบจัดการแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแห่งอนาคตด้วยสมองกลฝังตัว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 66017155871) 17/2/2566
 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง ห้องออดิทอเรียมพร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/2566 66017568808 B(ซ) 8/2566 8/2/2566 24/2/2566 27/2/2566
 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (จำนวน 10 กล่อง) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 1/2/2566 66027018889 M(ซ) 3/2566 1/2/2566 8/2/2566 9/2/2566
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 41 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/1/2566 66017449822 B(ซ) 6/2566 30/1/2566 6/2/2566 7/2/2566
 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ผ้าหน้ากว้าง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/1/2566 65127439838 B(ซ) 2/2566 27/1/2566 3/2/2566 6/2/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/1/2566 66017306210 B(ซ) 5/2566 24/1/2566 31/1/2566 1/2/2566
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และพัฒนาระบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงตาม มาตรฐานเพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/1/2566 66017269695 B(ซ) 4/2566 24/1/2566 31/1/2566 1/2/2566

   ทั้งหมด 761 รายการ