:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขโครงการ 63097075857)  16/10/2563
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/10/2563
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คสล.) ด้านหลังอาคารเรียนรวม 1 กองบริการการศึกษาและกองบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขโครงการ 62107297925) 16/9/2563
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน (เลขที่โครงการ 63087524329) 16/9/2563
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/9/2563 63097149650 B (ซ) 22/2563 15/9/2563 22/9/2563 23/9/2563
 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/9/2563 63097075857 B(ซ)21/2563 11/9/2563 18/9/2563 21/9/2563
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31/8/2563 63087524329 B(จ) 19/2563 31/8/2563 3/9/2563 8/9/2563
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/8/2563 63087273781 B(จ) 18/2563 21/8/2563 31/8/2563 1/9/2563
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/2563 63087204950 B(จ)17/2563 20/8/2563 25/8/2563 26/8/2563
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/8/2563 63087120649 B (จ) 16/2563 17/8/2563 24/8/2563 25/8/2563
 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/8/2563 63087148059 B(ซ) 20/2563 7/8/2563 13/8/2563 14/8/2563
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63067165780) 6/8/2563
 จ้างออกแบบงานก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 8/7/2563 63077088035 อ.2/2563 8/7/2563 15/7/2563 16/7/2563 16/7/2563 16/7/2563

   ทั้งหมด 761 รายการ