:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการขับเคลื่อนแบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9/2/2564 64027038122 B (ซ) 19/2564 9/2/2564 17/2/2564 18/2/2564
 ประกวดราคาซื้อชุดประตูควบคุมการเข้า-ออก อัตโนมัติ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/2564 64017281750 B (ซ) 14/2564 8/2/2564 16/2/2564 17/2/2564
 ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/2564 64027014584 B (ซ) 18/2564 8/2/2564 16/2/2564 17/2/2564
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/2564 63127157757 B (ซ) 12/2564 8/2/2564 16/2/2564 17/2/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2/2564 64017428568 B(ซ) 17/2564 1/2/2564 8/2/2564 9/2/2564
 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวและห้องเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/1/2564 64017339582 B(ซ)16/2564 27/1/2564 3/2/2564 4/2/2564
  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบผลิตแบบขนาน ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าพร้อมระบบสกาดา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/1/2564 64017336880 B(ซ)15/2564 27/1/2564 3/2/2564 4/2/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/1/2564 64017253593 B(ซ) 13/2564 21/1/2564 28/1/2564 29/1/2564
 ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบผลิตแบบขนาน ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าพร้อมระบบสกาดา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (โครงการที่ 63127064453)  14/1/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 63107344330) 13/1/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 63117276842) 12/1/2564
 ประกวดราคาซื้อวัสดุห้องครัวและห้องอาหาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2563 63127157757 B (ซ) 11/2564 21/12/2563 28/12/2563 29/12/2563
 ประกวดราคาซื้อเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2563 63117213238 B (ซ) 4/2564 21/12/2563 28/12/2563 29/12/2563

   ทั้งหมด 761 รายการ