:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/3/2565 65037126431 B(ซ) 24/2565 8/3/2565 11/3/2565 14/3/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/3/2565 65037086625 B(ซ) 23/2565 4/3/2565 9/3/2565 10/3/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/3/2565 65037039854 B(ซ) 22/2565 2/3/2565 7/3/2565 8/3/2565
 ยกเลิก ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 107 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64127503239)  1/3/2565
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/2/2565 65027384806 B (จ) 5/2565 23/2/2565 2/3/2565 3/3/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(โครงการที่ 65017287620)  15/2/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65017471081) 14/2/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65027009112) 14/2/2565
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64127460202) 9/2/2565
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/1/2565 65017305526 B(ซ) 18/2564 20/1/2565 27/1/2565 28/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/1/2565 65017083165 B(ซ) 17/2565 13/1/2565 20/1/2565 21/1/2565
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/1/2565 65017076272 B(ซ) 16/2565 13/1/2565 20/1/2565 21/1/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64127093634) 12/1/2565

   ทั้งหมด 761 รายการ