:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบผลิตแบบขนาน ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าพร้อมระบบสกาดา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2563 63127064453 B(ซ)10/2564 14/12/2563 21/12/2563 22/12/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดระบบอาณัติสัญญาณด้านระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/12/2563 63127015193 B(ซ) 9/2564 9/12/2563 18/12/2563 21/12/2563
  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโรงงานอุตสาหกรรมจำลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2563 63117406417 B(ซ) 6/2564 27/11/2563 4/12/2563 7/12/2563
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโรงงานอุตสาหกรรมจำลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 63117257519) 27/11/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2563 63117281532 B(ซ) 8/2564 26/11/2563 3/12/2563 4/12/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างชิ้นงานสามมิติในงานอุตสาหกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2563 63117279248 B(ซ) 7/2564 26/11/2563 3/12/2563 4/12/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโรงงานอุตสาหกรรมจำลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2563 63117257519 B(ซ) 6/2564 26/11/2563 3/12/2563 4/12/2563
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2563 63117276842 B(ซ) 5/2564 26/11/2563 3/12/2563 4/12/2563
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2563 63117176168 B (จ) 2/2564 26/11/2563 17/12/2563 18/12/2563
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563 63117215544 B(ซ) 3/2564 23/11/2563 30/11/2563 1/12/2563
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/11/2563 63107344330 B (ซ) 2/2564 11/11/2563 18/11/2563 23/11/2563
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2563 63107337241 B(ซ) 1/2564 10/11/2563 17/11/2563 18/11/2563
 ประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการบุคลากรและเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/10/2563 63107278480 B(จ) 1/2564 29/10/2563 5/11/2563 6/11/2563

   ทั้งหมด 761 รายการ