:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2564 64117144516 B(ซ) 4/2565 15/11/2564 22/11/2564 23/11/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2564 64117075447 B(ซ)3/2565 10/11/2564 17/11/2564 18/11/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/11/2564 64117037724 B(ซ)1/2565 9/11/2564 16/11/2564 17/11/2564
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงแรม ป้ายหน้าอาคาร สวนข้างโรงแรม จำนวน 1 งาน ของอาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/9/2564 (เลขที่โครงการ 63067240154) 30/9/2564
 ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 64 เครื่อง (โครงการที่ 64057370124) 30/6/2564
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนห้องประชุมนพมาศและห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/5/2564 64047397945 B(ซ)20/2564 12/5/2564 19/5/2564 20/5/2564
  ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการขับเคลื่อนแบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/4/2564 64037590400 B(ซ) 21/2564 7/4/2564 20/4/2564 21/4/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนห้องประชุมนพมาศและห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ 64027201057) 29/3/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการขับเคลื่อนแบบควบคุมอัจฉริยะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64027038122) 22/3/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26,000 บีทียู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64017253593) 5/3/2564
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/2/2564 64027329943 B(จ)4/2564 24/2/2564 11/3/2564 12/3/2564
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนห้องประชุมนพมาศและห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/2564 64027201057 B (ซ) 20/2564 18/2/2564 25/2/2564 1/3/2564
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/2564 64027207183 B (จ) 3/2564 18/2/2564 25/2/2564 1/3/2564

   ทั้งหมด 761 รายการ