:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/2565 64117075429 B(ซ) 2/2565 11/1/2565 18/1/2565 19/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/1/2565 64127460202 B(ซ) 13/2565 7/1/2565 21/1/2565 24/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้าด้วยอินดักชั่นมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2564 64127386917 B(ซ) 11/2565 29/12/2564 7/1/2565 10/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบสั่งการ IoT ภายในชุดทดลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2564 64127392175 B(ซ) 12/2565 29/12/2564 7/1/2565 10/1/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2564 64127202177 B(จ) 2/2565 23/12/2564 4/1/2565 5/1/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คสล.) ด้านหลังอาคารเรียนรวม 1 กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564 64127128618 B (จ) 1/2565 16/12/2564 23/12/2564 24/12/2564
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 64127093634 B(ซ) 10/2565 14/12/2564 21/12/2564 22/12/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64117144516) 9/12/2564
 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2564 64117359771 B(ซ)8/2565 26/11/2564 3/12/2564 7/12/2564
 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานทางด้าน พีแอลซี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2564 64117298208 B(ซ)7/2565 25/11/2564 2/12/2564 3/12/2564
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัดคุมและสแกนสามมิติในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2564 64117332694 B(ซ)9/2565 25/11/2564 2/12/2564 3/12/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26000 บีทียู รวมราคาค่าติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2564 64117213518 B(ซ)6/2565 19/11/2564 26/11/2564 29/11/2564
 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 64 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2564 64117206619 B(ซ)5/2565 18/11/2564 25/11/2564 26/11/2564

   ทั้งหมด 761 รายการ