:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/5/2565 64127461740 B(ซ) 14/2565 24/5/2565 30/5/2565 31/5/2565
  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 107 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/5/2565 65057194571 B(ซ) 29/2565 24/5/2565 27/5/2565 30/5/2565
 ประกวดราคาจ้างชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/5/2565 65057168223 B (จ) 8/2565 12/5/2565 23/5/2565 24/5/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65037212549) 21/4/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/4/2565 65047222701 B(ซ) 28/2565 20/4/2565 25/4/2565 26/4/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65037039854) 5/4/2565
  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/2565 65047062510 B(ซ) 27/2565 5/4/2565 19/4/2565 20/4/2565
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/3/2565 65037126431
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30/3/2565 65027260182 B (ซ) 21/2565 30/3/2565 4/4/2565 5/4/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/3/2565 65037339762 B(จ) 7/2565 18/3/2565 23/3/2565 24/3/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/3/2565 65037193139 B(ซ) 26/2565 14/3/2565 17/3/2565 18/3/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/3/2565 65037132427 B (ซ) 25/2565 14/3/2565 18/3/2565 21/3/2565
 ประกวดราคาจ้างชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/3/2565 65037212549 B(จ) 6/2565 14/3/2565 17/3/2565 18/3/2565

   ทั้งหมด 761 รายการ