:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ซื้อเครื่องเรียงกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง 15/11/2555 ซ2556/0006 15/11/2555 26/11/2555 15/11/2555 26/11/2555 28/11/2555
 ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด 14/11/2555 ซ2556/0005 14/11/2555 26/11/2555 14/11/2555 26/11/2555 21/11/2555 28/11/2555
 ซื้อเครื่องตรวจข้อสอบความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง 13/11/2555 ซ2556/0004 13/11/2555 23/11/2555 13/11/2555 23/11/2555 27/11/2555
 ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานไม้เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด 13/11/2555 ซ2556/0003 13/11/2555 23/11/2555 13/11/2555 23/11/2555 26/11/2555
 ซื้อครุภัณฑ์เตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 9/11/2555 ซ2556/0002 9/11/2555 21/11/2555 9/11/2555 21/11/2555 23/11/2555

   ทั้งหมด 629 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.