:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานไฮโดรเจน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037446693 B(ซ) 14/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037410463 B(ซ) 12/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3/4/2562 62037355228 B(ซ) 11/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกกล้ามเนื้อ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ลู่วิ่งไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเดินวงรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง จักรยานนั่งตรง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037463013 B(ซ) 16/2562 3/4/2562 23/4/2562 24/4/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/3/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/3/2562 62027454777 B(ซ) 9/2562 19/3/2562 27/3/2562 28/3/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/3/2562 62037105411 B(ซ) 10/2562 19/3/2562 26/3/2562 27/3/2562
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร ถนนและลานจอดรถยนต์อาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/2562 62027257923 B (จ) 7/2562 25/2/2562 11/3/2562 12/3/2562
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/2/2562 62027197054 B (จ) 6/2562 13/2/2562 25/2/2562 26/2/2562
 ยกเลิกประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/2/2562
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 61127327663) 4/2/2562
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62017046964) 28/1/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว จำนวน 1 ชุด (มีจำนวน 71 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/1/2562 62017241566 B (ซ)2/2562 25/1/2562 12/2/2562 13/2/2562

   ทั้งหมด 631 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.