:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดอ่านค่าทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/10/2560 60097249277 B (ซ) 3/2561 4/10/2560 11/10/2560 12/10/2560
 ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/10/2560 60097243276 ฺB (ซ) 2/2561 3/10/2560 10/10/2560 11/10/2560
 ประกวดราคาซื้อเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/10/2560 60097226223 B (ซ) 1/2561 3/10/2560 10/10/2560 11/10/2560
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/9/2560 60097099415 bid (จ) 7/2560 21/9/2560 28/9/2560 29/9/2560
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/9/2560 60097098252 bid (จ) 6/2560 21/9/2560 5/10/2560 6/10/2560
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/9/2560 60097094666 bid (จ) 5/2560 21/9/2560 5/10/2560 6/10/2560
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/9/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 21/7/2560 60076192302 22/2560 21/7/2560 2/8/2560 21/7/2560 2/8/2560 4/8/2560
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 1 และอาคาร 2 ชั้น 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน 21/7/2560 60076186989 จ.6/2560 21/7/2560 2/8/2560 21/7/2560 2/8/2560 31/7/2560 4/8/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/7/2560 60066249745 bid (ซ) 8/2560 18/7/2560 25/7/2560 7/8/2560
 ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด  13/7/2560 21/2560
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด 30/6/2560 60066280345 21/2560 30/6/2560 13/7/2560 30/6/2560 13/7/2560 14/7/2560
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/6/2560 60066176707 bid (ซ) 7/2560 26/6/2560 3/7/2560 14/7/2560

   ทั้งหมด 629 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.