:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24/12/2562 62127085903 B(จ) 5/2563 24/12/2562 6/1/2563 7/1/2563
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คสล.) ด้านหลังอาคารเรียนรวม 1 กองบริการการศึกษาและกองบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2562 62107297925 B(จ) 3/2563 12/12/2562 19/12/2562 20/12/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/12/2562 62127013754 B(ซ)1/2563 11/12/2562 18/12/2562 19/12/2562
 ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2562 62117283952 B (จ) 4/2563 25/11/2562 2/12/2562 3/12/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2562
 จ้างออกแบบก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14/11/2562 62117139622 อ.1/2563 14/11/2562 26/11/2562 28/11/2562 28/11/2562 4/12/2562
 ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/11/2562 B (จ) 2/2563 7/11/2562 14/11/2562 15/11/2562
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/10/2562 62107113767 B (จ) 1/2563 28/10/2562 26/11/2562 27/11/2562
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2562 62097422708 B (จ) 21/2562 25/9/2562 2/10/2562 3/10/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/9/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/9/2562
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/2562 62087232229 B (จ) 20/2562 20/8/2562 27/8/2562 28/8/2562
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/2562 62087223168 B (จ) 19/2562 20/8/2562 3/9/2562 4/9/2562

   ทั้งหมด 664 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.