:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/3/2563 63037257127 B(จ)10/2563 27/3/2563 2/4/2563 3/4/2563
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/3/2563 63037316417 B(จ) 11/2563 27/3/2563 3/4/2563 7/4/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้อุปกรณ์สร้างแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับรถไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/3/2563 63037149828 B(ซ) 11/2563 19/3/2563 24/3/2563 25/3/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแบบจำลองการทำงานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Automotive Simulation Model ASM) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18/3/2563 63037156776 B(ซ) 13/2563 18/3/2563 23/3/2563 24/3/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบบัสบาร์แบบมีเพาเวอร์อนาไลเซอร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/3/2563 63037063126 B(ซ) 10/2563 10/3/2563 17/3/2563 18/3/2563
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/2/2563 63027362572 B(จ)9/2563 27/2/2563 5/3/2563 6/3/2563
 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/2/2563 63017404087 B(ซ) 3/2563 27/2/2563 6/3/2563 9/3/2563
 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมมัลติฟังชั่นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Automation and Process Control Engineering 4.0 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/2/2563 63027362765 B(ซ) 9/2563 27/2/2563 6/3/2563 9/3/2563
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบการแปลงผันพลังงานในระบบราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/2563 63027243032 B(ซ) 7/2563 25/2/2563 3/3/2563 4/3/2563
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/2563 63027268963 B(ซ) 8/2563 25/2/2563 4/3/2563 5/3/2563
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/2563 63027281751 B(จ) 8/2563 25/2/2563 3/3/2563 4/3/2563
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร4 และอาคาร 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/2/2563 63027063167 B(จ) 7/2563 14/2/2563 21/2/2563 24/2/2563
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/2/2563 63027095989 B(ซ)6/2563 13/2/2563 21/2/2563 24/2/2563

   ทั้งหมด 629 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.