:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/4/2562 62047148885 B (จ) 9/2562 22/4/2562 23/5/2562 24/5/2562
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและปรับภูมิทัศน์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/4/2562 62047146659 B (จ) 8/2562 22/4/2562 10/5/2562 13/5/2562
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ 62037105411) 19/4/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมระบบเสียง ระบบภาพ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดควบคุมห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/4/2562 62047029100 B(ซ) 18/2562 11/4/2562 25/4/2562 26/4/2562
 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบเสาเดียว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5/4/2562 62037470101 B(ซ) 17/2562 5/4/2562 22/4/2562 23/4/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร ถนนและลานจอดรถยนต์อาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานไฮบริด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3/4/2562 62037444124 B(ซ) 13/2562 3/4/2562 22/4/2562 23/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานไฮโดรเจน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037446693 B(ซ) 14/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037410463 B(ซ) 12/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3/4/2562 62037355228 B(ซ) 11/2562 3/4/2562 19/4/2562 22/4/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกกล้ามเนื้อ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ลู่วิ่งไฟฟ้า แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเดินวงรี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง จักรยานนั่งตรง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/4/2562 62037463013 B(ซ) 16/2562 3/4/2562 23/4/2562 24/4/2562
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/3/2562
 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/3/2562 62027454777 B(ซ) 9/2562 19/3/2562 27/3/2562 28/3/2562

   ทั้งหมด 664 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.