:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกวดราคา / สอบราคา เลขโครงการ ประกาศที่ ขาย/รับ แบบ รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง ประกาศ
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2560
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2560
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107136564 B (จ) 1/2561 30/10/2560 27/11/2560 28/11/2560 31/10/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107085217 bid (ซ) 7/2561 18/10/2560 31/10/2560 1/11/2560 18/10/2560
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107019156 bid (ซ) 6/2561 11/10/2560 27/10/2560 30/10/2560 11/10/2560
  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097281700 B (ซ) 5/2561 5/10/2560 16/10/2560 17/10/2560 5/10/2560
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097272599 B (ซ) 4/2561 5/10/2560 16/10/2560 17/10/2560 5/10/2560
  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดอ่านค่าทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097249277 B (ซ) 3/2561 4/10/2560 11/10/2560 12/10/2560 4/10/2560
  ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097243276 ฺB (ซ) 2/2561 3/10/2560 10/10/2560 11/10/2560 3/10/2560
  ประกวดราคาซื้อเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097226223 B (ซ) 1/2561 3/10/2560 10/10/2560 11/10/2560 3/10/2560
  ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097099415 bid (จ) 7/2560 21/9/2560 28/9/2560 29/9/2560 21/9/2560
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097098252 bid (จ) 6/2560 21/9/2560 5/10/2560 6/10/2560 21/9/2560
  ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097094666 bid (จ) 5/2560 21/9/2560 5/10/2560 6/10/2560 21/9/2560
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/9/2560
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 60076192302 22/2560 21/7/2560 2/8/2560 21/7/2560 2/8/2560 4/8/2560 21/7/2560
 
จำนวนทั้งหมด  509 ประกาศ  34 หน้า
footer
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.