:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2565 65107076605 B(จ) 1/2566 18/10/2565 2/11/2565 3/11/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65097002989) 4/10/2565
 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 28/9/2565 65097575097 B(จ) 12/2565 28/9/2565 12/10/2565 18/10/2565
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/9/2565 65097002989 B(จ) 11/2565 7/9/2565 12/9/2565 13/9/2565
 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/9/2565 65087757640 B(จ) 10/2565 5/9/2565 8/9/2565 9/9/2565
 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/8/2565 65087542909 B(ซ) 30/2565 26/8/2565 2/9/2565 5/8/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/8/2565 65077316837 B(จ)9/2565 3/8/2565 8/8/2565 9/8/2565
 ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม A4 จำนวน 1,100 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 18/7/2565 65077237434 M(ซ)1/2565 18/7/2565 21/7/2565 22/7/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (65037339762) 13/6/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/5/2565 64127461740 B(ซ) 14/2565 24/5/2565 30/5/2565 31/5/2565
  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 107 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/5/2565 65057194571 B(ซ) 29/2565 24/5/2565 27/5/2565 30/5/2565
 ประกวดราคาจ้างชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/5/2565 65057168223 B (จ) 8/2565 12/5/2565 23/5/2565 24/5/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้างชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 65037212549) 21/4/2565

   ทั้งหมด 718 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.