:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/2/2562 62027197054 ฺB (จ) 6/2562
  ยกเลิกประกวดราคางานจ้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/2/2562
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 61127327663) 4/2/2562
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62017046964) 28/1/2562
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว จำนวน 1 ชุด (มีจำนวน 71 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/1/2562 62017241566 B (ซ)2/2562 25/1/2562 12/2/2562 13/2/2562
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/1/2562 62017046964 B (ซ) 8/2562 14/1/2562 21/1/2562 22/1/2562
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 61127136945) 14/1/2562
  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบสายส่งแบบมีอินเตอร์เฟสกำหนดสมการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/1/2562 61127348471 B (ซ) 7/2562 16/1/2562
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/1/2562 61127350794 B (จ) 5/2562 14/1/2562
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/1/2562 61127327663 B (ซ) 6/2562 10/1/2562
  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2561 61127135399 B(ซ) 4/2562 25/12/2561
  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2561 61127136945 B(ซ) 3/2562 25/12/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2561 61117228309 B(ซ) 1/2562 4/1/2562
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ครั้งที่ 2 30/4/2561 61047277893 bid (ซ) 18/2561 30/4/2561 7/5/2561 9/5/2561
  ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/3/2561 61027326942 bid (ซ) 17/2561 2/3/2561 16/3/2561 19/3/2561
 
จำนวนทั้งหมด  532 ประกาศ  36 หน้า
footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.