:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ข่าวประกวดราคา

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวข้อประกาศ เลขโครงการ ประกาศที่ รับแบบ/ดาวน์โหลด รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง
วันที่ ถึง วันที่ ถึง
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/1/2565 65017305526 B(ซ) 18/2564 20/1/2565 27/1/2565 28/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/1/2565 65017083165 B(ซ) 17/2565 13/1/2565 20/1/2565 21/1/2565
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/1/2565 65017076272 B(ซ) 16/2565 13/1/2565 20/1/2565 21/1/2565
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64127093634) 12/1/2565
 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/1/2565 64117075429 B(ซ) 2/2565 11/1/2565 18/1/2565 19/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/1/2565 64127460202 B(ซ) 13/2565 7/1/2565 21/1/2565 24/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้าด้วยอินดักชั่นมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2564 64127386917 B(ซ) 11/2565 29/12/2564 7/1/2565 10/1/2565
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบสั่งการ IoT ภายในชุดทดลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2564 64127392175 B(ซ) 12/2565 29/12/2564 7/1/2565 10/1/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2564 64127202177 B(จ) 2/2565 23/12/2564 4/1/2565 5/1/2565
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คสล.) ด้านหลังอาคารเรียนรวม 1 กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564 64127128618 B (จ) 1/2565 16/12/2564 23/12/2564 24/12/2564
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 64127093634 B(ซ) 10/2565 14/12/2564 21/12/2564 22/12/2564
 ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการที่ 64117144516) 9/12/2564
 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง สำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2564 64117359771 B(ซ)8/2565 26/11/2564 3/12/2564 7/12/2564

   ทั้งหมด 687 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.