:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศขายทอดตลาด

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศขายทอดตลาด ประกาศที่ รับเอกสาร ดูสถานที่ เสนอราคา
วันที่ ถึง
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ (ข)3/2562 3/9/2562
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ 15/8/2562 (ข)3/2562 15/8/2562 3/9/2562 3/9/2562 3/9/2562
 ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472รายการ 15/8/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 472 รายการ (ข)2/2562 23/7/2562 (ข)2/2562 23/7/2562 14/8/2562 14/8/2562 14/8/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 894 รายการ (ข)1/2562 30/5/2562
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 894 รายการ 10/5/2562 (ข)1/2562 10/5/2562 30/5/2562 30/5/2562 30/5/2562
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 311 รายการ (ข)1/2561 27/6/2561
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 311 รายการ 8/6/2561 ข 1/2561 8/6/2561 27/6/2561 27/6/2561 27/6/2561
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 127 รายการ (ข)3/2560 11/8/2560
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 246 รายการ (ข)2/2560 9/8/2560
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 43 รายการ (ข)1/2560 7/8/2560
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 127 รายการ 20/7/2560 (ข) 3/2560 20/7/2560 10/8/2560 10/8/2560 10/8/2560
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 246 รายการ 19/7/2560 (ข)2/2560 19/7/2560 9/8/2560 9/8/2560 9/8/2560
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 43 รายการ 17/7/2560 (ข)1/2560 17/7/2560 7/8/2560 7/8/2560 7/8/2560
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 378 รายการ 17/8/2559

   ทั้งหมด 30 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.