ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 เลขที่เอกสาร : DOC640610-0103
 หัวข้อเอกสาร : ขอให้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ทำการประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640114-0003
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน


  ภาพกิจกรรม

ทดสอบกิจกรรม
ทอสอบ 2
test3
test4
  ปฏิทินกิจกรรม
   ดูกิจกรรมทั้งหมด