ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 เลขที่เอกสาร : DOC670214-0278
 หัวข้อเอกสาร : เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 (21 กุมภาพันธ์ 2567)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC651221-0222
 หัวข้อเอกสาร : แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC651025-0217
 หัวข้อเอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 27 ตุลาคม 2565 (Link Download)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650906-0214
 หัวข้อเอกสาร : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650831-0212
 หัวข้อเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2564 (5-6 กันยายน 2565)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650819-0209
 หัวข้อเอกสาร : เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 สำหรับวิพากษ์วันที่ 24 สิงหาคม 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650421-0176
 หัวข้อเอกสาร : ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650324-0171
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650324-0171
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650221-0163
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650121-0158
 หัวข้อเอกสาร : ผลการตัดสินโครงการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650111-0151
 หัวข้อเอกสาร : การจัดทำแผนปฏิบัติงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารวันที่ 12 มกราคม 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650107-0150
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC641224-0142
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640625-0108
 หัวข้อเอกสาร : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระดับคณะสถาบัน)
 รายละเอียด : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640625-0107
 หัวข้อเอกสาร : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระดับหลักสูตร)
 รายละเอียด : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640610-0103
 หัวข้อเอกสาร : ขอให้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ทำการประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640114-0003
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน


  คู่มือการใช้ระบบงานอื่นๆ

 เลขที่เอกสาร : DOC650801-0206
 หัวข้อเอกสาร : CHE QA online ระดับคณะ
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC650719-0204
 หัวข้อเอกสาร : CHE QA Online ปีการศึกษา 2564
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640701-0111
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือการใช้งานระบบประเมินระดับหลักสูตร
 รายละเอียด : https://www.youtube.com/embed/kT98WxYJ_KI
เปิดอ่าน


  ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 12 มกราคม 2565
โครงการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนาด้านคุณธรรม ความโปร่งใสของหน่วยงาน
  ปฏิทินกิจกรรม
   ดูกิจกรรมทั้งหมด 
  ITA ปีงบประมาณ 2565
 คำสั่ง ITA ปีงบประมาณ 2565
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565
 สรุปโครงการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
 คู่มือ ITA ปีงบประมาณ 2565
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2565
 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565
 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี