ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 เลขที่เอกสาร : DOC640907-0132
 หัวข้อเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 (8-9 กันยายน 2564)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640823-0128
 หัวข้อเอกสาร : เล่ม SAR สำหรับวิพากษ์วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
 รายละเอียด : ใช้สำหรับวิพากษ์วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640818-0126
 หัวข้อเอกสาร : เอกสารวิพากษ์ สมศ. 18 สิงหาคม 2564
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640811-0125
 หัวข้อเอกสาร : (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2564
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640706-0118
 หัวข้อเอกสาร : แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม (สมศ.)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640706-0117
 หัวข้อเอกสาร : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640705-0116
 หัวข้อเอกสาร : เอกสารบรรยาย แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640625-0108
 หัวข้อเอกสาร : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระดับคณะสถาบัน)
 รายละเอียด : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะสถาบัน
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640625-0107
 หัวข้อเอกสาร : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ระดับหลักสูตร)
 รายละเอียด : หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640610-0103
 หัวข้อเอกสาร : ขอให้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ทำการประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640114-0003
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน


  คู่มือการใช้ระบบงานอื่นๆ

 เลขที่เอกสาร : DOC640719-0123
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือกรอก CHE QA Online ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640701-0113
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือการกรอกระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร
 รายละเอียด :
เปิดอ่าน

 เลขที่เอกสาร : DOC640701-0111
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือการใช้งานระบบประเมินระดับหลักสูตร
 รายละเอียด : https://www.youtube.com/embed/kT98WxYJ_KI
เปิดอ่าน


  ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา
เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
  ปฏิทินกิจกรรม
   ดูกิจกรรมทั้งหมด