ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา






  เอกสารเผยแพร่

 เลขที่เอกสาร : DOC640907-0131
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640715-0122
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640715-0121
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640709-0119
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (เพิ่มเติม)
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640701-0112
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640324-0080
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0064
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0063
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0062
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0061
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0060
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0059
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0058
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0057
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0056
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0055
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0054
 หัวข้อเอกสาร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0043
 หัวข้อเอกสาร : เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0042
 หัวข้อเอกสาร : เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0041
 หัวข้อเอกสาร : เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0040
 หัวข้อเอกสาร : เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640614-0106
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640614-0105
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ป.โท เพิ่มเติม (ตัวบ่งชี้ 2.2)
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0096
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0095
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0094
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0093
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0092
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0091
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640421-0086
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (เล่มกรรมการ)
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640421-0085
 หัวข้อเอกสาร : แบบฟอร์มแล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640304-0073
 หัวข้อเอกสาร : เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640208-0068
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640205-0067
 หัวข้อเอกสาร : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640921-0133
 หัวข้อเอกสาร : เดือนกันยายน 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640824-0129
 หัวข้อเอกสาร : สารประกันคุณภาพการศึกษา เล่มรวม ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640818-0127
 หัวข้อเอกสาร : เดือนสิงหาคม 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640702-0114
 หัวข้อเอกสาร : เดือนกรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640604-0101
 หัวข้อเอกสาร : เดือนมิถุนายน 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640512-0097
 หัวข้อเอกสาร : เดือนพฤษภาคม 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640331-0081
 หัวข้อเอกสาร : เดือนเมษายน 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640304-0072
 หัวข้อเอกสาร : เดือนมีนาคม 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640304-0071
 หัวข้อเอกสาร : เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640115-0009
 หัวข้อเอกสาร : เดือนมกราคม 2564
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640115-0016
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมิน (เล่มกรรมการ) ปีการศึกษา 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640115-0015
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมิน (เล่มกรรมการ) ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640115-0014
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมิน (เล่มกรรมการ) ปีการศึกษา 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640115-0013
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมิน (เล่มกรรมการ) ปีการศึกษา 2559
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640723-0124
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0053
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0052
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0051
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0050
 หัวข้อเอกสาร : รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640527-0099
 หัวข้อเอกสาร : แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640428-0087
 หัวข้อเอกสาร : แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640303-0069
 หัวข้อเอกสาร : แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0039
 หัวข้อเอกสาร : แนวปฏิบัติในการจัดโครงการของงานประกันคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท


 เลขที่เอกสาร : DOC640629-0110
 หัวข้อเอกสาร : การขอเพิ่มชื่อ-เปลี่ยนชื่อหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640521-0098
 หัวข้อเอกสาร : แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563 – 2565 (ฉบับสรุป)
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640428-0088
 หัวข้อเอกสาร : แผนการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563-2565
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0065
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2556
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0049
 หัวข้อเอกสาร : สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0048
 หัวข้อเอกสาร : สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2562
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0047
 หัวข้อเอกสาร : สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2561
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0045
 หัวข้อเอกสาร : สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2560
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0044
 หัวข้อเอกสาร : สรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2559
เปิดอ่าน ไฟล์ประเภท