ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา


  ติดต่อสอบถาม

  งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 02-890-1801 ต่อ 2085
E-mail: qa.dru@dru.ac.th