ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสัมฤทธิ์งานมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
สำนักงานอธิการบดีมุ่งสู่เกณฑ์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพการบริการ ร่วมประสานประโยชน์ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิผล
2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย