วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. บริหารและจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีความสะดวกสบาย และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน
2. บริหารและจัดระบบงานพัสดุให้สนองตอบความต้องการของคณาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานวิชาการและงานส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการอื่นๆ
3. บริหารและจัดระบบการเงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
4. บริหารและจัดการงานธุรการและเลขานุการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
5. บริหารงานการเจ้าหน้าที่ให้มีข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย สามารถให้บริการในด้านสิทธิและผลประโยชน์ของบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1. มุ่งนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของการบริหารและจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ
3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และจริยธรรม พร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ โดยเอื้อประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน
5. มุ่งประสานความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก
6. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
7. มุ่งให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการหรือผู้ติดต่อได้รับบริการที่ดี