Warning: file_put_contents(F:/E/home_m_drumis/logs/user_2024-06-16.log): failed to open stream: No such file or directory in F:\E\home_m_drumis\config.inc.php on line 94
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อำนาจหน้าที่และภารกิจ
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำและประสานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
3. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจาณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัยการจัดทำและวิเคราะห์แผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
4. ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี
6. ดำเนินเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการในส่วนงานเลขานุการ งานสวัสดิการ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
8. จัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานกลางของรัฐ เช่น ระบบ GFMIS และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช้
9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักและมหาวิทยาลัย
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา บริการแนะแนวและจัดหางาน บริการป้องกันอุบัติเหตุ งานด้านนักศึกษาวิชาทหาร และทุนการศึกษา
11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดการละเมิดและงานคดีที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
12. ดำเนินการเกี่ยวกับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
13. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการรายได้ ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชน และผู้สนใจ รวมทั้งการประสานเพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
15. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
16. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย