office.dru.ac.th       

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/เอกสารอื่นๆ


หัวเรื่อง

 รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0003
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0004
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0005
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0006
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0007
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0008
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0009
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0010
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0011
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0012
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0013
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0014
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0016
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0017
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0018
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0019
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0020
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0021
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC631217-0022
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2020-12-17
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0055
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0056
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0054
 หัวข้อเอกสาร : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๒
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0053
 หัวข้อเอกสาร : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0057
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0058
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0059
 หัวข้อเอกสาร : กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0060
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0061
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0062
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0063
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำเเเหน่งทางวิชาการเเละการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ.2562
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0064
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0065
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0066
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0067
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0068
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0069
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0070
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0071
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมรธ.ว่าด้วย-คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมรภ.ธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0072
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0073
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0074
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0075
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0076
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0077
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๕ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0078
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๔ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0079
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๓ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0080
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๒ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0081
 หัวข้อเอกสาร : แบบ ป.ค.ง.๑ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0082
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0083
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0084
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0085
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0086
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640103-0087
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
 วันที่ : 2021-01-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0100
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0101
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0102
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0103
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0104
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0105
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0106
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0107
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0108
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0109
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0110
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640203-0111
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2021-02-03
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0151
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0152
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640329-0153
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓)
 วันที่ : 2021-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0158
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0159
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0160
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0161
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0162
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0163
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640401-0164
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0165
 หัวข้อเอกสาร : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0166
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0167
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0168
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0169
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640402-0170
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓
 วันที่ : 2021-04-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640420-0186
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ : 2021-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640809-0214
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๘ - ๙ ส.ค.๖๔
 วันที่ : 2021-08-09
 รายละเอียด : ประกาศฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด - 9 ส.ค.64
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640831-0217
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๙ - Update ๓๑ ส.ค. ๖๔
 วันที่ : 2021-08-31
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640916-0219
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ - Update ๑๕ ก.ย. ๖๔
 วันที่ : 2021-09-16
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC640930-0227
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ - Update ๓๐ ก.ย. ๖๔
 วันที่ : 2021-09-30
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC641012-0232
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ - Update ๑๒ ต.ค.๖๔
 วันที่ : 2021-10-12
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC641029-0236
 หัวข้อเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ - Update ๒๙ ต.ค.๖๔
 วันที่ : 2021-10-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC641118-0241
 หัวข้อเอกสาร : แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) และระดับบัณฑิตศึกษา (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ) - Update ๑๕ พ.ย. ๖๔
 วันที่ : 2021-11-15
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650128-0250
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) - Update ๒๖ ม.ค.๖๕
 วันที่ : 2022-01-26
 รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) และระระดับบัณฑิตศึกษา (กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ) ฉบับที่ ๖
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650225-0255
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยาชภัฏธนบุรี ว่าด้วยตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 วันที่ : 2022-02-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650225-0256
 หัวข้อเอกสาร : การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2022-02-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650225-0257
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยาชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 วันที่ : 2022-02-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650225-0258
 หัวข้อเอกสาร : หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
 วันที่ : 2022-02-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650225-0259
 หัวข้อเอกสาร : หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 วันที่ : 2022-02-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650307-0261
 หัวข้อเอกสาร : การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 วันที่ : 2022-03-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660207-0375
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2022-03-25
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650307-0262
 หัวข้อเอกสาร : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-03-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650307-0263
 หัวข้อเอกสาร : นโยบายการใช้งาน DRU Mail
 วันที่ : 2022-03-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650307-0264
 หัวข้อเอกสาร : การสอบวัดระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒
 วันที่ : 2022-03-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0266
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0267
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0268
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0270
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0271
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖)
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0272
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0274
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย (๓ ฝ่าย) พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0275
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาวิชาการฯ พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0276
 หัวข้อเอกสาร : โปรดเกล้าฯนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650329-0277
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-03-29
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650407-0281
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-04-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0291
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-04-12
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0292
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-04-12
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0293
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-04-12
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0294
 หัวข้อเอกสาร : กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-04-12
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0295
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0296
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0297
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0298
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคคลตามโครงการคลังสมองของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0299
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจ้างบุคคลตามโครงการคลังสมอง พ.ศ.๒๕๖๔
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0300
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650412-0301
 หัวข้อเอกสาร : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๒๘/ว๙๐) ลว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651107-0368
 หัวข้อเอกสาร : นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
 วันที่ : 2022-11-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0306
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0307
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0308
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0309
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0310
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0312
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_อ) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ของอธิการบดี
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0313
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.2_บ) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านพฤติกรรมพฤติกรรมของผู้บริหาร
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0314
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ร_ว) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1 
 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0315
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ร_ส) แบบรายงานผลการปฏิบัติราขการด้านผลสัมฤทธิ์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0316
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_บว) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรสายวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0317
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_บมว) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรประเภทผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0318
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_บมส) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรประเภทผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0319
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ร_บน) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารของบุคลากรประเภทผู้บริหารระดับหน่วยงาน
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0320
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ร_บมว) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารของบุคลากรประเภทผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0321
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_บนส) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรประเภทผู้บริหารระดับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0322
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_ส) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650420-0323
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.1_ว) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรสายวิชาการ
 วันที่ : 2022-04-20
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650913-0348
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
 วันที่ : 2022-09-13
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC650913-0349
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 วันที่ : 2022-09-13
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651101-0356
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑
 วันที่ : 2022-11-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0357
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๐
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0358
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0359
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0360
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0361
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0362
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0363
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0364
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651102-0365
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2022-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651107-0366
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)
 วันที่ : 2022-11-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651107-0367
 หัวข้อเอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความหลากลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)
 วันที่ : 2022-11-07
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC651115-0372
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2022-11-15
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660104-0373
 หัวข้อเอกสาร : (แบบ ป.มรธ.2_ว) แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านพฤติกรรม ของบุคคลากรสายวิชาการ
 วันที่ : 2023-01-04
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1 
 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660105-0374
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2020-11-06
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660213-0376
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2022-04-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660221-0377
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-02-21
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660310-0381
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-03-10
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660323-0386
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-03-23
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660323-0387
 หัวข้อเอกสาร : ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ : 2023-03-23
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660404-0393
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ความต้องการอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ (กรณีขอต่อเวลาราชการ)
 วันที่ : 2023-04-04
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660427-0395
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2023-04-27
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660427-0396
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2023-04-27
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660427-0397
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2023-04-27
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0399
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ ภาระงาน และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 วันที่ : 2023-01-08
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0400
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
 วันที่ : 2023-01-08
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0401
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ (คนสวน)
 วันที่ : 2023-02-01
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0402
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราว สานสนับสนุนวิชการ (คนขับรถ)
 วันที่ : 2023-02-06
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0404
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ (ช่างซ่อมบำรุง)
 วันที่ : 2023-02-14
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0405
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
 วันที่ : 2023-02-22
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0406
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔
 วันที่ : 2023-02-14
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0407
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 วันที่ : 2023-02-14
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0408
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ : 2023-02-16
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0409
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-02-16
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0410
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙
 วันที่ : 2023-02-16
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0411
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๘
 วันที่ : 2023-02-22
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0412
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๕
 วันที่ : 2023-02-16
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660602-0413
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕-
 วันที่ : 2023-06-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660821-0417
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-08-18
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660823-0418
 หัวข้อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยเงินของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-08-23
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC660823-0419
 หัวข้อเอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-08-23
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC661102-0469
 หัวข้อเอกสาร : หลักเกณฑ์วิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของแตำแหน่งที่ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (ว 27) 6 มีนาคม 2560
 วันที่ : 2023-11-02
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC661109-0471
 หัวข้อเอกสาร : บัญชีสรุปการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง (แบบ ป.มรธ.4)
 วันที่ : 2023-11-09
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดของเอกสาร

 เลขที่เอกสาร : DOC661114-0472
 หัวข้อเอกสาร : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
 วันที่ : 2023-11-14
 รายละเอียด :
 เอกสารแนบ 1