:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1)

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/3/2564
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 15/2/2564
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5/1/2564
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 28/12/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 14/12/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563  16/10/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563  25/9/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  26/8/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 31/7/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 26/6/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 25/5/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 27/4/2563
 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง แบบ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/3/2563

   ทั้งหมด 39 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801-9,0-2466-9000 ต่อ 50231-6 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.