ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑.pdf
พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐.pdf
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙.pdf
ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙.pdf
กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง.PDF
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗.pdf
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔.pdf
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๕.pdf

Total 54 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2