พระราชบัญญัติ
        พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf  
        พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf  
        พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.pdf  
        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑.pdf  
        พระราชบัญญัตการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐.pdf  
        พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗.pdf  
        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖.pdf  
        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗.pdf  
        พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙.pdf  
        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔.pdf  
        พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙.pdf  
    พระราชกฤษฎีกา
        พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔.pdf  
        พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๒.pdf  
    ระเบียบ
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต.pdf  
        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙.pdf  
    ข้อบังคับ
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf  
        ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙.pdf  
    กฎ
        กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง.PDF  
        กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf  
    ประกาศ ก.พ.อ.
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการพิจารณาเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำเเเหน่งทางวิชาการเเละการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ.2562.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf  
        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf  
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙.pdf  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        ข้อบังคับมรธ.ว่าด้วย-คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมรภ.ธนบุรี-พ.ศ.2561.pdf  
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ2561.pdf  
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๕.pdf  
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๕.pdf  
    แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        แบบ ป.ค.ง.๕ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        แบบ ป.ค.ง.๔ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        แบบ ป.ค.ง.๓ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        แบบ ป.ค.ง.๒ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
        แบบ ป.ค.ง.๑ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๘.pdf  
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf  
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖.pdf  
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖.pdf  
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์และการร้องทุกข์ ของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf  
        ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕.pdf  
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
        เเเบบหลักฐานการมีส่่วนร่วม สนับสนุนวิชาการ..docx  
        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ฯ.pdf  
        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น_0001.pdf  
        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนุรีสมุทรปราการ พ.ศ.2562.pdf  
        ประกาศ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf  
        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf  
        หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3).pdf  
        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf  
    อื่นๆ
        เเบบรับรองจริยธรรมเเละจรรณยาบรรณทางวิชาการ.doc  
        เอกสารการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.docx  
        เเบบรับรองจริยธรรม สนับสนุน.docx  
        การกำหนดสมรรถนะสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562.pdf  
        โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับ.pdf  
        มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์2561.pdf