หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่3).pdf
การกำหนดสมรรถนะสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนุรีสมุทรปราการ พ.ศ.2562.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำเเเหน่งทางวิชาการเเละการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ.2562.pdf
โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับ.pdf
ประกาศ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ตำเเหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf
เเบบรับรองจริยธรรม.pdf
เกณฑ์ผลงาน.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf
ข้อบังคับมรธ.ว่าด้วย-คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมรภ.ธนบุรี-พ.ศ.2561.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ2561.pdf
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์2561.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
แบบ ป.ค.ง.๕ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
แบบ ป.ค.ง.๔ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
แบบ ป.ค.ง.๓ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
แบบ ป.ค.ง.๒ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
แบบ ป.ค.ง.๑ แนบบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔.pdf
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.๒๕๕๒.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf

Total 54 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>