ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
1 .ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลังและพัสดุ (ปริญญาตรี)
2 .ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)
3 .ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)