ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี
รับการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน SAR19
อ่าน 656 ครั้ง
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประม...
อ่าน 650 ครั้ง
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP
อ่าน 602 ครั้ง
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ...
อ่าน 598 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลระบบคำของบประมาณ ปร...
อ่าน 586 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR14 ส...
อ่าน 587 ครั้ง
ประชุมเตรียมวิพากษ์ SAR13
อ่าน 590 ครั้ง
ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และแต่งตั้งคณะ...
อ่าน 588 ครั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
อ่าน 588 ครั้ง
บริจาคเลือด
อ่าน 586 ครั้ง
อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างแบ...
อ่าน 591 ครั้ง
อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 185
อ่าน 592 ครั้ง
ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีการศึก...
อ่าน 591 ครั้ง
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก...
อ่าน 591 ครั้ง
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกราชภัฏธนบ...
อ่าน 589 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาบุคลากร “พระนครเกมส์...
อ่าน 587 ครั้ง
จิตอาสา-จิตราชภัฏ
อ่าน 590 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อม
อ่าน 590 ครั้ง
ร่วมตรวจสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่อง
อ่าน 588 ครั้ง
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉั...
อ่าน 588 ครั้ง
SAR 12 สำนักงานอธิการบดี
อ่าน 587 ครั้ง
กองนโยบายและแผน จัดการประชุม
อ่าน 588 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดีประชุมการประเมิน...
อ่าน 587 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏ...
อ่าน 590 ครั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อ่าน 588 ครั้ง