ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สำนักงานอธิการบดี
รับการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน SAR19
อ่าน 129 ครั้ง
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประม...
อ่าน 120 ครั้ง
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP
อ่าน 954 ครั้ง
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ...
อ่าน 251 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลระบบคำของบประมาณ ปร...
อ่าน 243 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ SAR14 ส...
อ่าน 261 ครั้ง
ประชุมเตรียมวิพากษ์ SAR13
อ่าน 300 ครั้ง
ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และแต่งตั้งคณะ...
อ่าน 269 ครั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
อ่าน 253 ครั้ง
บริจาคเลือด
อ่าน 88 ครั้ง
อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างแบ...
อ่าน 84 ครั้ง
อบรมเยาวชนพัฒนา รุ่นที่ 185
อ่าน 67 ครั้ง
ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีการศึก...
อ่าน 67 ครั้ง
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก...
อ่าน 58 ครั้ง
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกราชภัฏธนบ...
อ่าน 56 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาบุคลากร “พระนครเกมส์...
อ่าน 56 ครั้ง
จิตอาสา-จิตราชภัฏ
อ่าน 55 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อม
อ่าน 56 ครั้ง
ร่วมตรวจสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่อง
อ่าน 55 ครั้ง
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสะอาด (คอรัป “ฉั...
อ่าน 53 ครั้ง
SAR 12 สำนักงานอธิการบดี
อ่าน 63 ครั้ง
กองนโยบายและแผน จัดการประชุม
อ่าน 611 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดีประชุมการประเมิน...
อ่าน 538 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดอบรมเชิงปฏ...
อ่าน 548 ครั้ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อ่าน 541 ครั้ง