** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book0090
  ชื่อผู้แจ้ง :: ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล                                                 หน่วยงาน :: สำนักวิทยบริการ
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: ซ่อมบำรุงระบบโสต                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30:00 น. - 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04:30:00 น.
  จำนวนคน : 5 คน
  อุปกรณ์โสต : ระบบภาพ,ไมค์ประชุม,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 16:51