** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  16 มิถุนายน 2567                                                                         Book ID :: dru-Book0072
  ชื่อผู้แจ้ง :: ชฎาธาร ภูธิวุฒิ                                                 หน่วยงาน :: กองพัฒนานักศึกษา
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร1 ชั้น 15                             
  เพื่อใช้ในการ :: ซ้อมดาวเดือน                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:00 น. - 21 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00:00 น.
  จำนวนคน : 100 คน
  อุปกรณ์โสต : ไมค์สาย 2 ตัว,ไมค์ลอย 2 ตัว,สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค,ระบบภาพ,Visualizer
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     ( )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 16-06-2024 / 07:33