** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book0044
  ชื่อผู้แจ้ง :: ฐานิตารัชต์ เอี่ยมธนะมาศ                                                 หน่วยงาน :: โครงการบัณฑิตศึกษา
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: สอบสัมภาษณ์นักศึกษา                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30:00 น. - 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00:00 น.
  จำนวนคน : 17 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 17:51