** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00426
  ชื่อผู้แจ้ง :: สุวรรณา ศิลลา                                                 หน่วยงาน :: กลุ่มตรวจสอบภายใน
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5                             
  เพื่อใช้ในการ :: จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่3/2566                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 22 มีนาคม 2566 เวลา 10:00:00 น. - 22 มีนาคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
  จำนวนคน : 7 คน
  อุปกรณ์โสต : สายเสียงต่อจากโน๊ตบุ๊ค
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 17:46