** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book004
  ชื่อผู้แจ้ง :: ศรัญญา ร้อยมาลี                                                 หน่วยงาน :: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ลานเอนกประสงค์  อาคาร3                             
  เพื่อใช้ในการ :: เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ จากคณาจารย์ประจำ 2565                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00:05 น. - 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16:30:05 น.
  จำนวนคน : 100 คน
  อุปกรณ์โสต :
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 16:04