** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  28 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book0036
  ชื่อผู้แจ้ง :: ผศ.ดร.วงศกร                                                 หน่วยงาน :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: โรงอาหาร  อาคาร2                             
  เพื่อใช้ในการ :: ทำบุญ ใส่บาตร                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 11 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00:00 น. - 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00:00 น.
  จำนวนคน : 50 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 28-05-2023 / 16:49