** แบบฟอร์มการจองห้องประชุม **

Dhonburi Rajabat University  
สำนักงานอธิการบดี  
     Tel : 3015,3016       Fax :  
  วันที่ ::  31 พฤษภาคม 2566                                                                         Book ID :: dru-Book00318
  ชื่อผู้แจ้ง :: อ.เบญริสา                                                 หน่วยงาน :: คณะวิทยาการจัดการ
  มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม :: ลานเอนกประสงค์  อาคาร3                             
  เพื่อใช้ในการ :: เตรียมกิจกรรมพิกุลเกมส์                             
  วัน-เวลาใช้ห้อง : เริ่ม :: 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:00 น. - 7 มีนาคม 2566 เวลา 18:00:00 น.
  จำนวนคน : 30 คน
  อุปกรณ์โสต : เครื่องขยายเสียง,ไมค์ลอย 2 ตัว
  
  

 

  

 

 

    ...................................
     (นางริษา สุ่มประเสริฐ )
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป

       วัน/เวลา :: 31-05-2023 / 18:08